Mantry

Mantra Vande sat - čit - ánanda

 

 

Význam a preklad:

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Ten, kto je zapletený do sveta, Ho odmieta.

Ten, kto najhlbšie túži po Ňom,

snaží sa o najvyššie stanovisko.

Klaniam sa pred Tebou, najvyššie bytie - vedomie - blaženosť.

Klaniam sa pred Tebou.

Pred Tebou, Najvyšší, od počiatku súci, večný, Boh Pánov,

dokonalý bez prerušenia, najlepší z najlepších.

Si úplne oslobodený od trojakej poškvrny (tela, vedomia a duše).

Nemôžeš byť rozpoznaný tým, kto stojí celkom vo zviazanosti so svetom.

Klaniam sa.

 Noty

spievanie

„Touto piesňou chceme splodiť bytosť úctivosti ku sat-čitt-ánande."
Heinz Grill, dňa 1.1.2007

 "... cesta vedie priamo do meditácie a do rozvíjania vnútorného utvárania zmyslu pre vytúžený cieľ, ktorý určitým pojmom iba dostal pomenovanie. Len čo vnikneme do vnútra pojmu a pobadáme jemnohmotnú váhu jeho nevážiteľnej inšpirácie, rozpoznáme tú vysokú, nepomenovateľnú autoritu blahoslavenej alebo blaženosť spôsobujúcej dimenzie, ktorá nepokojný rozum vedie k pokloneniu sa a ktorá pomkne emocionálne srdce k mierumilovnému ustúpeniu. Tieto citlivé vnemy o svätej dimenzii trojnosti alebo o nevysloviteľnej sat-čit-ánande nás vedú akoby do vnútra svätého priestoru, prichádzajúc k jeho dverám, vyzúvajúc topánky a pokloniac hlavu nadol, vždy z osamelej plachosti sa skláňame. Za tieto veľkolepé, jemné, vznikajúce a úctyhodné city sme povďační, lebo sú výsledkom správneho a vzrastajúceho rozpoznávania. Chceme rozvíjať pozornosť a poznanie pomaly, pomocou cielenej prípravy, a tak odhaľovať skrytý zmysel tvorivých bohatstiev v tradičných pojmoch."

Z knihy „Joga a kresťanstvo" od Heinza Grilla, Prednáška: „Advaitistická sat-čit-ánanda a kresťanská trojjedinosť", str. 26, posledný odstavec.

 

Význam slov:

Vande – klaniam sa pred Tebou

Sat-čitt-ánanda – bytie, vedomie, blaženosť

Bhogi – ten kto je zapletený do sveta

Lančitta – odmietať

Jogi – k Bohu usmernený človek

Vančitta – hlboko túžiaci, snažiaci sa

Paramapadam – najvyššie stanovisko -  परमपद

Púrana - od počiatku súci, prapôvod, večný

Paratparam – Boh pánov

Púrnam – dokonalý

Akchanda – bez prerušenia

Paravaram – najlepší z najlepších

Trisanga - trojaká poškvrna (tela, vedomia, duše)

Šuddhama – očistený

Sanga – stáť v poviazanosti

Buddham – poznať

Durvedam – ťažko rozpoznať

preklad zo sanskritu podľa - Berd Lindner: Liederbögen 

Mantrické piesne z ašramu Šantivanam v južnej Indii sa všetky obracajú na najvyššie duchovno, či už je to v kresťanskom zmysle v trojnosti Otca, Syna a Ducha, alebo nadosobne vyjadrené v sat, čitt, ánande, v najvyššom bytí, múdrosti a blahoslavenosti. Cítiť v tom vyššie porozumenie náboženstvám. To pochádza z toho, že zakladateľ indického benediktínskeho kláštora, pater Bede Griffiths, postavil svoj život do nezištnej služby blížnym. Ľudia z celého sveta sa prostredníctvom jeho rečí a písomností stávajú pozornými voči jedinému duchu, ktorý leží v základoch náboženstiev v ich rozličných výrazoch.

Heinz Grill: „Piesne v oddanosti Bohu“

Mantry  <  späť

Mantra Džaj ambe

Význam a preklad:

Keď spievame túto pieseň, môžeme si vytvoriť predstavu, že vo stvorení existuje aspekt prijímania a vyrastania. Tak ako rastlina prijíma svetlo, asimiluje ho a tým prospieva a vyrastá, tak je celý život vo stvorení nesený týmto prijímajúcim nalievaním.

Prijímanie je však neustávajúci proces, ktorý v nás neprestajne prebieha. To prijímajúce je tu pomenované ako matka sveta, ako „džagat ambe mata".

Noty

    

spievanie

Preklad:

Víťazná si, Ty matka, Ó, matka sveta,

Matka Bhavani, Ty si najväčšia.

Durga, ničiaci nešťastie, Ty si najväčší.

Káli, Ty ničiteľka smrti, si najväčšia.

Uma, Rama, Brahmani, si najväčšia.

Radha, Rukamani, Sita, si najväčšia.


 

 

Význam slov:

Džaj – Ty si víťaz, veľký

Ambe – božská matka

džagat – svet

Mata – matka

Durgati – ten, kto ničí nešťastie

našini, vinášini – vzdialiť, oddialiť, zničiť

Kála – smrť, koniec

Ráma – Boh, ktorý potešuje, rozradosťuje, zdroj všetkej radosti

 

Bhavání – nekonečnosť, z ktorej vznikol vesmír a do ktorej sa opäť všetko navráti.

Durgá – zničila démona Maheša. Jazdí na levovi a nosí v jednej zo svojich 10 rúk smrtonosnú kopiju.

Kálí – Stelesňuje nastávanie a pomíňanie, prírodu, ktorej bytosti necháva sa rodiť a opäť umierať, zdroj a koniec radosti a žiaľu. Je ženským aspektom Šivu.

Umá – meno pre Parvati, je spoločníčkou Šivu, cvičí sa v horách Himalájí v najhlbších duchovných cvičeniach.

Rádhá – najväčšia ctiteľka Krišnu

Rukhamání – verná a oddaná Krišnova žena.

Sítá – Rámova najctnostnejšia, božská manželka.

preklad a význam -podľa - Berd Lindner: Liederbögen

 

OM AIM HRIM KLIM ČAMUNDAJE VIČČEJ

OM - prazvuk, ktorý Šiva nechal zaznievať na počiatku stvorenia

Semenné mantry (bidža):

aim - zvukové semienko, v ktorom sa môže v bielom svetle stelesniť žiariaca panenská strážkyňa slova Sarasvati

hrím - semenná mantra bohyne Zeme Bhúvanéšvarí, vládkyňa sveta javov

klím - v tejto semennej mantre vibruje Šiva ako darca radosti a blaženosti

Čamunda viččej - víťazná bohyňa Durga, ktorá jazdí na levovi. Ničí všetkých démonov, ktorých neustále plodí náš egoistický človek. Nemilosrdne im zráža hlavy, navlieka ich na červenú niť a nosí ich ako náhrdelník.


spievanie

 

OM ŠRÍM HRÍM KLÍM GLAUM

 

 

spievanie

 

 

 

Mantry  <  späť