Podstata Veľkej noci

Západná duchovná veda rozlišuje u človeka ako prvé fyzické telo. Tento pojem na jednej strane zahŕňa minerálne substancie a popri tom určitú formu alebo matricu, do ktorej sa fyzická hmota vsúva a podľa ktorej sa usporiadava. Táto forma fyzického tela sa vyvíja od prvej inkarnácie Zeme až po dnešnú, štvrtú. Má myšlienkovú podstatu.

Ďalej má človek život, podobne, ako ho má aj rastlina. Sily života sa vyvíjajú od druhej inkarnácie Zeme. Sú mladšie, než fyzické telo.

Po tretie, aj my, podobne, ako zvieratá, máme cítenie, vedomie alebo určitý duševný život. Tento článok sa u človeka vyvíjal len od predošlej inkarnácie Zeme.

V súčasnosti sa u človeka rozvíja 4. bytostný článok, ktorý je teda najmladší – ľudské ja, ktoré dáva človeku morálku, tvorivosť a napríklad tiež schopnosť tvoriť si úsudok.

Heinz Grill skupine slovenských jogínov, ktorí ho navštívili vo februári r. 2000, doporučil na štúdium knihu Rudolfa Steinera „Od Ježiša ku Kristovi", kde popisuje, ako človek dostáva fyzické telo pomocou dedičnosti a v tomto procese, vďaka silnejšiemu spojeniu hmotných častíc s formou, forma fyzického tela degeneruje a postupne sa pôvodná forma stále viac a viac stráca. Nové rodiace sa a vyvíjajúce sa ľudské ja sa vo fyzickom tele zrkadlí. Postupným slabnutím a vytrácaním sa formy fyzického tela je ľudstvo odsúdené na stlmovanie a otupovanie pocitu ja, ktorý vlastne závisí na dokonalosti fyzického tela, teda jeho formy.

Veľkým tajomstvom života Krista na Zemi je jeho úloha obnoviť upadajúcu formu fyzického tela. Počas udalosti na Golgote Kristus priniesol ľudstvu novú formu fyzického tela. Hmotné súčasti sa v hrobe rozpadli, rozplynuli sa do príslušných živlov a z hrobu povstalo nové fyzické telo, teda nová forma, ktorú nám Kristus daroval. Je to tá istá forma, ktorú pôvodne človek na začiatku pozemského vývoja dostal, a ktorú v jeho priebehu postupne strácal.

Každý človek odvtedy dostal novú možnosť nového akoby rodokmeňa, do ktorého však nie je možné vstúpiť dedičnosťou, ale celkom inak. Keďže forma fyzického tela, o ktorú ide, je myšlienkového rázu, cesta získania novej formy nemôže spočívať na fyzickej dedičnej línii a nemá nič spoločné s hmotou.

Svoju novú formu môže človek získať vytvorením si vzťahu s Kristom, ktorý ju človeku priniesol. Každý človek prostredníctvom svojho osobného vzťahu s Kristom si môže včleniť do svojho fyzického tela túto novú formu a dostať sily, ktoré budú verne zrkadliť ľudské ja. Môžeme o tom hovoriť aj ako o určitom duchovnom zdedení alebo oblečení si novej formy fyzického tela.

Do Biblie je zaradený aj list, ktorý apoštol Pavel napísal Efežanom. Jeho formulácia tu znie: „obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti" (Ef 4,24). V jeho liste Korinťanom sa vyjadruje takto: "obliecť si svoj príbytok z neba" (2 Kor 5,2).

Človek, ktorý nadviaže živý a skutočný vzťah s Kristom, dostáva niečo ako "duchovnú bunku". Podobne ako fyzická dedičnosť nastáva pomocou fyzických buniek, nadzmyslová forma zmŕtvychvstalého Krista sa zdeľuje tomu, kto sa náležite na to pripraví a uspôsobí. Keďže sme povedali, že forma má nadzmyslový charakter, celý tento dej prebieha tiež v nadzmyslovej rovine.

V tomto spočíva záchrana, spása a možnosť ďalšieho vývoja človeka vývojom jeho ja. Ľudstvo nanovo získalo čistú formu fyzického tela, na ktorom sa ja dokáže verne zrkadliť. Človek tak dostáva možnosť stúpať vo vývoji nahor.

Forma fyzického tela totiž nebola duchovnými hierarchiami vytvorená a postupne cez všetky doterajšie inkarnácie Zeme ďalej a ďalej zdokonaľovaná na to, aby sa tak silno spojila s hmotou Zeme. Zásahom určitých nebeských bytostí však došlo k užšiemu spojeniu a odvtedy čistá forma nemohla ostať nedotknutá hmotou Zeme, a postupne sa stále viac a viac kazila v dôsledku silnejúcej príťažlivosti najmä k uhlíku, na rozdiel od pôvodne zamýšľanej príťažlivosti nanajvýš k rozpustným a prchavým soliam. Avšak tak, ako nebeské bytosti spôsobili, že človek upadol hlbšie do spojenia s hmotou, tak zas slnečný duch Kristov priniesol nápravu.

Podobne, ako sa množí obilné zrno, množí sa aj forma fyzického tela zmŕtvychvstalého Krista. Akým spôsobom človek dostane túto novú formu fyzického tela rozmnoženú z tej pôvodnej „duchovnej bunky", ktorú Kristus z neba priniesol svojim aktom vzkriesenia pre ľudí vo svete, to závisí na spôsobe, akým sa každý jednotlivec cíti byť spojený s Kristom.

Toto viditeľné dianie, zobrazené na skici, je výrazom prebiehajúcich dejov v duchovnom svete. Čo sú to za udalosti, ktoré nie je možné vnímať fyzicky. Aké procesy a dianie je skryté za týmto zjavným kozmickým a vypočítateľným dianím?

Veľkonočné tajomstvo a jeho viditeľný obraz na nebi

Spomienka na Golgotu