„ Vitalizujúce a energetizujúce sú telesné cvičenia aj cvičenia duše.“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Joga a rakovina

O joge  <  Články o joge  <  Surja joga  <  späť

JOGA  A  RAKOVINA

Danica Ondrušová

Kniha (pripravujeme ju do tlače) vznikla na základe myšlienok od Heinza Grilla predovšetkým podľa knihy Objasnenie, profylaxia a terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho pohľadu a ďalších jeho prednášok o rakovine ako praktická príručka na cvičenie. Autorka pôsobí 26 rokov ako učiteľka jogy. Posledných 11 rokov sa venuje predovšetkým onkologickým pacientom a rozvinula pre nich cvičebný spôsob, ktorý v tejto knihe uverejňuje.  

Základná idea prirpavovanej knižky - Radenie kapitol – Vzájomné súvislosti a nadväznosti

Keď Heinz Grill vo svojej knihe a v rôznych prednáškach píše a hovorí o hlbokých príčinách rakoviny, zmieňuje sa predovšetkým o chýbajúcom Ja a o chýbajúcom teple. Rakovinu označuje za chorobu chladnú. Z týchto dôvodov sa knižka „Joga a rakovina" v 1. kapitole začína prvými predstavami a cvičeniami podnecujúcimi vedomie stredu, aktivizujúcimi Ja a tvoriacimi teplo.

Vyjdúc zo stredu ďalej rozšírime pozornosť na celú hrudnú chrbticu. V predošlej kapitole sa rozvíja tvorba predstáv, myšlienkových predstáv. V druhej kapitole sa prepracováva stredná časť chrbtice, hrudná chrbtica, ktorá reprezentuje sídlo citov. Dá sa tu teda pestovať nová jogová citová vnímavosť (neue Yogaempfindung) ako protiklad svojvoľne sa zmocňujúcich emócií.

V 3. kapitole sa pestuje tvorivá aktivita už oveľa konkrétnejšie, než v 1. kapitole. Tvorivá aktivita z Ja, z myšlienky, z predstavy je vedená až do umeleckého uskutočnenia telom. Je tým predstavená a uskutočňovaná cesta zhora nadol. Môže tu byť dobre oslovená už aj vôľa a odvaha. S cestou súvisí kladenie si cieľa alebo cieľov. Je to cesta uskutočňovania cieľa, cielená aktivita .

V 4. kapitole téma vôle a aktivity pokračuje ešte ďalej rozlišovaním aktivity na vonkajšiu a vnútornú. Konkrétne pestujeme odlíšenie úsilia od násilia a tiež rozvíjame utváranie vzťahu k hmote z Ja. Prekračovanie hraníc, vychádzanie von zo seba a objektívne vnímanie vonkajšieho sveta v pozorovaní, sú ďalšími témami. Pestujeme tu novú jogovú vôľu (neue Yogawille). Aj preto sú tu zaradené cvičenia s rastlinami, čo je zárodok smerom k nasledujúcej kapitole o svetle. Tieto témy patria spolu.

5. kapitola sa od tepla a ďalej rozvinutých tém v 2. – 4. kapitole obracia na ďalší zásadný jav, ktorý je podľa Heinza Grilla porušený pri rakovine. Je to svetlo, svetelný metabolizmus. Orientujeme sa predovšetkým na svetlo myšlienok. V predošlej kapitole sa témy svetla dotýkame v procesoch zmyslového vnímania napr. zrakom pri cvičeniach s rastlinami. V tejto kapitole už oslovujeme priamo svetlo myšlienok. V cvičeniach pestujeme koncentráciu do vnútra a otvorenie navonok k zmyslovému svetu.

6. a 7. kapitola súvisia. Ide v nich o témy rozlišovania a diferenciácie na jednej strane, spájania a celistvosti na druhej strane.

V 6. kapitole sa knižka venuje diferenciácii myslenia a diferenciácii konania, čo podľa Heinza Grilla podporuje prirodzené procesy diferenciácie buniek v tele. Rozlišovanie jednotlivých článkov ľudskej bytosti (duch, duša, telo), ďalej rozlišovanie cítenia od emócií (súvisí to s 2. kapitolou), alebo tríbenie troch síl duše – myslenie, cítenie a vôľa, to sú obsiahle úlohy cvičení 6. kapitoly.

Kvôli vyvinutiu cítenia celistvosti, spojenia, začlenenia sa do celku, uvedomenia si, že tak, ako každá bunka má svoju špecifickú funkciu, súčasne je zmysluplnou časťou celku a musí sa dokázať do vyššieho celku vhodne začleniť, aj človek ako taký je súčasťou spoločenstva, ľudstva, kozmu, rozvíjame ďalšie cvičenia v 7. kapitole. Na záver opäť zaznie téma integrácie osobnosti prostredníctvom Ja. Tým sa myšlienkový okruh knižky uzavrie akoby návratom k téme Ja a stredobodu človeka.

Každú kapitolu uvádzame opisom duševného stavu, ktorý prispieva k chorobe, a ktorý chceme cvičeniami premeniť a pozdvihnúť. Jasne je vždy vyjadrený úmysel, ku ktorému chceme cvičením dospieť. V každej kapitole je popísaných niekoľko cvičení, ako príklady venovania sa danej téme.

Všetky myšlienky a cvičenia predstavujú konkretizáciu myšlienok „Jogy z čistoty duše" Heinza Grilla a ich uvedenie do života prostredníctvom cvičení. Cvičenia sú rozpracované cieľavedome z pohľadu profylaxie a podpory liečenia rakoviny.

Literatúra - Heinz Grill

1. Joga a kresťanstvo

2. Harmónia v dýchaní

3. Duševná dimenzia jogy

4. Preduchovnenie tela

5. Vznešená pieseň ásan

6. Objasnenie, profylaxia a terapia rakoviny z celostného medicínskeho a spirituálneho pohľadu

7. Nová jogová vôľa a jej terapeutické použitie

8. Bytostné tajomstvo psychických ochorení

9. Strach ako choroba z druhého sveta

10. Kozmos a človek

Stránku pripravujeme.