„ Skutočná joga je nebeským kvetom, ktorý smeruje svoje okvetné lístky z nadzmyslovej roviny do vnímateľných pomerov sveta“

JOGA je viac ako ásana.

PODUJATIA
S HEINZOM GRILLOM

 

nové:

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:

Duševná dimenzia jogy 12 €

Preduchovnenie tela 10 €

 

Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Cvičenia jogy

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava na rozvíjanie 3. lotosového kvetu Manipúra čakra

Pozdrav Slnku (Surja namaskara)

Senzibilizácia pohybu

DREP (padangušthásana) / STROM (tadásana)

Slobodný priestor, šírava (vihájáš)

Slobodné dýchanie

VÁHA (tuladandásana), LASTOVIČKA, VÁHA s VÝKRUTOM (parivrtta tuladandásana)

ANDREJOV KRÍŽ (samdhisthána)

TROJUHOLNÍK, TROJUHOLNÍK S VÝKRUTOM

Dýchanie do šírky

PLUH (halásana) a variácie

Dýchanie do hĺbky

RYBA (macjásana)

KLIEŠTE (paščimottanásana)

VÝKRUT V ĽAHU

Mačací dych

TROJUHOLNÍK S TVÁROU NADOL (adhomukha trikonásana)

ŤAVA (uštrásana)

Dýchanie do výšky

ANDREJOV KRÍŽ V ĽAHU NA CHRBTE

Dýchanie do stredu

BALANČNÉ KLIEŠTE (urdhva mukha paščimottanásana)

TROJUHOLNÍK V ĽAHU NA BOKU (anantásana)

LUK (dhanurásana)

relaxácia a 4 smery nádychu

O joge  Zostavy ásan <  späť

Ak kliknete na ilustračný obrázok, zväčší sa.

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava na rozvíjanie 2. lotosového kvetu Svadhistána

Kozmická modlitba – sedemčlenné cvičenie o vývoji
     Počiatok
     spočíva v pripravenosti
     k čistote kvetu rásť,
     ktorý doširoka svetlu sa otvára,
     naspäť do stredu vracia sa
     v uznaní
     a odovzdanosti.

Váha – dynamicky nohou prúdiť vzad a potom prejsť do polohy nohy – precítiť vodorovnosť a zvislosť, rytmické striedanie

Surja čarásana

     Najskôr uvoľnený predklon v stoji bez jasnej formy.
     Potom prebudenie zo snenia do bdelosti.
     Pohyb vo forme oblúka ako beh slnka na oblohe – bdelosť.
     Stred – celá chrbtica.
     Slnko dáva jasnú formu.
     Z ranného snenia prebudenie do jasného denného slnečného bdenia duše.

Polmesiac v stoji – otvorenie, prúdenie z nôh do chrbtice

Uttanásana – aký je rozdiel prechodu do vodorovnosti zhora a zdola?

 

Sviečka – sústredenie v centre, srdce je centrum, nohy sú periféria – prúdenie z centra do periférie

Kliešte – manipura čakra

Šikmá rovina

1-nohá poloha hlava-koleno – precítiť plochosť zemského povrchu, vyvinúť dynamiku nôh, precítiť spätný pohyb, sústredenie síl, chrbtica je stále slobodnejšia, OBRAZ – kolobeh vody v prírode

Malý mostík

Široké roztiahnutie – cesta zvnútornenia, dovedna sťahujúci pohyb cez stred do zvnútornenia, pocit dôvery v pohyb usmernený do vnútra (ako v meditácii)

Korytnačka

Kobra – spojenie s plochou vodo-rovnou, prechod do jemnejšieho elementu svetla a myšlienok

Kobylka - bezprostredná činná sila, nezávislosť

Holubí sed

Predtočný sed a točný sed

Poloha blaženosti - baddha konasana

Video: ako Heinz Grill cvičí asany baddha konasana, páv a kobylka

Uttanasana so zdvíhaním nohy

Trojuholník stranou – poloha dôvery

O joge  Zostavy ásan <  späť

O joge  telesné cviky jogy - ásany  <  svadhistána čakra <  späť

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Prvá čakra – múladhára
Živel – ZEM
Pedagogika – mesačná

Neemocionalita
praktické, konkrétne cvičenie / uvedomiť si emóciu a nechať ju odísť

rozhodnosť, ľahkosť, pokoj
Vojdenie do hmoty
Rozlišovanie hmota a nie hmota (telo, duša, duch)

Z pohybu vzniká forma

Podnietiť fantáziu z pojmu samotného

Kontemplácia


MANTRA - ŠIVA ŠIVA MAHA DEVA

sed diamantový - pri stene s vystretými rukami nahor - vertikála

Sed so skríženými nohami – kontrakcia – v spodnej časti chrbtice
Sed – trojčlennosť - muladhara bandha

MANTRA – VANDE SAT ČIT ÁNANDA

joga mudra - z pohybu vzniká forma 
„klaniam sa – poklona"

MANTRA - BANSURI ŠJAMAKI

Predklon v stoji  - z pohybu vzniká forma 
„vstupujem do kontaktu so zemou, do hmoty – práca„

Záklon v stoji  - z pohybu vzniká forma
„otváram sa – otvorenosť"

Predklon, záklon – uvoľnene vojsť do polohy a doformovať ju

Váha - z pohybu vzniká forma 
„odvážiť sa k odvahe"

Váha - impulz k pohybu z 1.c. 

Trojuholník – úklon - z pohybu vzniká forma
Rozlišovanie– hmota a nie hmota – 3: duch, duša, telo

mardžari asana- Mačací dych – impulz k pohybu z 1.c.

parvati asana - hora (trojuholník s tvárou nadol)  
+ dvíhať 1 nohu nahor

viparitta sarpasana - z ľahu na bruchu dvihnúť intenzívne súčasne nohy a trup s rukami vystretými dopredu

Predklon v sede  
s nohami trochu pokrčenými, rukami chytiť prsty na nohách, pomaly vystierať nohy zo spodku trupu.

kríž v ľahu na chrbte (kresťanský +)

Šikmá rovina - purvottanasana

Šikmá rovina s trojuholníkom - vasišthásana

Točný sed – výkrut - s vystretými nohami - z pohybu vzniká forma
„otáčam sa – točný sed"

Páv - majurásana

Video: ako Heinz Grill cvičí asany baddha konasana, PÁV a kobylka

Ryba s vystretými rukami nad hlavou na zemi 
stiahnuť sa do jedného konkrétneho bodu a odtiaľ vykĺzne pohyb s ľahkosťou a slobodne

BHUMI - ZEM

vôľový rozvoj vedomia oslobodeného od tela

Živel zeme, ktorý podlieha tiaži a pominuteľnosti, sa dá zaiste najlepšie vnímať, keď sa rozvinie úplné odpútanie a uvoľnenie v celom strednom a vrchnom tele. Trup je odovzdávaný Zemi, alebo lepšie povedané, trup sa najintenzívnejšie odpúta od všetkých napätí a nechá sa visieť, takže v istom zmysle upadá nadol ako v procese odumierania.

Po úplnom odpútaní sa rozvinú nové éterické sily alebo po skutočnom procese odpútania a smrti nasledujú nové kroky vôle.

Poloha nohy – vzpriamovanie

Andrejov kríž - samdhistána - X 

Trojuholník s výkrutom – 3 pohyby:
Rozpínanie paží v rozkročenom stoji vzpriamenom
Predklon – rozpínanie chrbtice vodorovne 
Výkrut – rozpínanie paží – postoj rozpnutia medzi nebom a zemou 
2 varianty: ruka medzi nohy do stredu
alebo trup viesť k nohe a ruku ku chodidlu

relaxácia – na tému 1. čakra, mesiac

POZDRAV MESIACA - ČANDRA NAMASKAR

MANTRA DŽAJ AMBE

. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

  O joge  Zostavy ásan <  späť

Rozvíjanie vnímania citom
pomocou telesných cvikov jogy - ásan

Zostava - jar 2014:

Tak ako sa na jar v silnejúcich prílivoch slnka rozvíjajú puky kvietkov, rozvíjame aj my na cvičeniach jogy ďalej tému cítenia.

Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela cestou zhora nadol:

1. Rozvinutie zmyslu pre pravú pozornosť a pozorovanie

2. Rozvinutie zmyslu pre podstatu energie slobodnej od tela v porovnaní k energii viazanej na telo

3. Rozvinutie zmyslu pre jedinečnosť a nedotknutelnosť Ja vo vzťahu k prirodzenosti tela a jeho energiám

4. Rozvinutie zmyslu pre tri hlavné smery pohybu chrbtice

Literatúra:

Heinz Grill:

Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Astrálne telo" (s. 47 – 95)
     časť „Obličky" (s. 210 – 272)

Nová jogová vôľa a jej terapeutické použitie"
     časť "Štyri základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania" (s. 74 - 106)
     časť „Rozvíjanie citových vnemov a sociálnych schopností pomocou tela" (s. 146 – 458)

Duševná dimenzia jogy"

Preduchovnenie tela"

Zostava - zima 2014:

Široký kruh

Drep

Trojuholník - cvičenie podľa éterických zákonitostí

Cvičenie diaľavy, slobodný priestor

Senzibilizácia pohybu

Joga mudra

Anantásana

Ryba

Polovičný luk

Široké roztiahnutie

Kobra

Cit pre formy

Trojuholník stranou

Kôň

Sed blaženosti

Mantry

OM

Tvam eva mata

Jamuna tira vihari

Sita Ram

Vande sat-čitt-ánanda

       

       

       

       

       

O joge  Zostavy ásan <  späť

Zostava – Vôľa a vnútorná sila človeka

december 2012

 

Zostava sa začína mantrickým 7-členným cvičením o vývoji rastliny a človeka:

Počiatok

spočíva v pripravenosti

k čistote kvetu rásť,

ktorý doširoka svetlu sa otvára,

naspäť do stredu vracia sa

v uznaní

a odovzdanosti.

Prvá ásana pripraví prvú koncentráciu a zvnútornenie v srdci: 

1.  Strom

 

Je to skutočne mier, ktorý sa v ľúbeznom orgáne srdca pomocou jemného kvietku poznania prebúdza cez temnotu, tak čisto, radostne a bohato, ako vianočná ruža zvestuje v neskorých zimných mesiacoch to mimozemské v tom pozemskom, nekonečné v konečnom a nepremenné v premenlivom.

Centrum sa posunie nadol do sveta substanciálnych éterických síl vo dvoch ásanách - predklonovej a záklonovej.

2.  Predklon v stoji

Oblasť krížovej kosti spája pocity z nôh s cítením vytekania pozdĺž chrbta, akoby vychádzania von zo seba.

 

3.  Malý mostík

Most spája dva brehy.

Nanovo sa pozornosť sústredí v centre srdca, z ktorého tryskajú éterické sily nahor a vynášajú telo do výšky:

4.  Sviečka

Človek sa stáva tichým kvetom.

5Trojuholník v ľahu na boku

 

3 smery predĺžené do nekonečna - centrovanie vôle a vedomé rozloženie napätí a uvoľnení.

 

6.  Ryba

 

Diferencované myslenie a diferencované konanie, vôľa.

Obraz ticha pri otvorení v prítomnosti tu a teraz.

 

7.  Široké roztiahnutie

Kolobeh vody v prírode – obraz prúdenia a sústredenia vnútorných síl.

 

8Kobra

Nesmrteľný život je duchovný život a má svoju existenciu v duši, ktorá žije v skrytosti všetkých foriem. Forma tvorí iba určitý druh škrupiny alebo materiálneho nositeľa pre vnútornú transcendentnú dimenziu duše. Telo je stvorené z múdrosti a tvorivej sily, ktorá prúdi zo zdroja, ktorá nie je očiam viditeľná. 

9.  Točný sed

Je to celok a súčasne večnosť, čo rodí svoje nespočetné zjavenia vo stvorení. Tak vidíme v prírode jazero a na jeho hladine pláva biely kvet lekna, ktorý sa svojím gestom otvára svetlu. Kvet je zmyslovým obrazom voľne tkajúceho slnečného vedomia a jazero je symbolom hmoty alebo pevnosti tela.

Poslednú ásanu vedieme z prípravnej polohy strom ďalej do pokračovania:

10.  Kôň

Cvičiaci sa vydáva do istého druhu odvahy neistého vystavenia sa, do formy novej rovnováhy, ktorú nachádza vo sfére, ktorá skoro citeľne spočíva vzdialená od všetkých pozemských istôt.

 

Zostava sa ukončí mantrickým cvičením:

Z radosti a žiaľu

sa tvorí nový stred

v tichu myšlienok

a v odovzdanosti.

Texty sú vybraté z kníh Heinza Grilla: "Duševná dimenzia jogy" a "Preduchovnenie telesnosti".