Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

nové:
Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Podujatia s Heinzom Grillom

Kreovanie citových vnemov

Meditácia v sobotu 1. februára v Cavedine sa začala uvedomením si motivácie, prečo meditujeme. Podľa Heinza Grilla je to, čo vytvoríme, dôležitejšie, než to, čo jedinec meditáciou získa. Nejde až tak veľmi o to, aké príjemné pocity pociťuje človek v meditácii, ale oveľa viac ide o to, aký pocit, prípadne citový vnem sa vytvorí.

Témou večera bolo: „Aký účinok má na človeka rovná čiara a aký účinok má oblúk." Je rozdiel, či človek chodí cez dvere s rovnými prekladmi, alebo s oblúkom. V architektúre je možné tento rozdiel veľmi dobre skúsenosťou zažiť.

                  Tabuľa

Heinz Grill nakreslil na tabuľu jednu rovnú čiaru a jeden oblúk. Išlo o dve rozličné formy. Hneď na začiatku popísal citové dojmy, aké majú rovná čiara a oblúk na človeka. Rovná čiara sa od oblúka odlišuje. Rovná čiara predstavuje priame spojenie medzi dvomi bodmi, zatiaľ čo oblúk v dôsledku zakrivenia nie je priamym spojením. A normálne si človek myslí, že rovná čiara je najkratším spojením. Avšak na duševnej úrovni môžeme citom vnímať oblúk ako kratšie spojenie. Pri meraní viditeľnej dĺžky je z fyzického pohľadu dlhší oblúk, než rovná čiara. Avšak duševný citový vnem je, že medzi dvomi bodmi je kratším spojením oblúk, a nie rovná čiara.

Rovná čiara smeruje priamo od jedného bodu k druhému, zatiaľ čo oblúk, na to, aby dosiahol druhý bod, robí vzletný rozmach. Oblúk sprostredkuje pocit šírky alebo diaľky a vytvára priestor.

Jedna osoba pozorovala, že v dnešnej architektúre dominujú rovné čiary, a tak to bolo aj počas fašizmu. Heinz Grill to potvrdil a pripojil k tomu, že to nebolo vždy tak, kedysi sa stavalo s oblúkmi a klenbami.

Cit pre formy je vlastne výsledok meditácie, a aby sme teraz vykonali meditáciu, musíme teraz tieto vedomosti a prípadne aj skúsenosti o tom, aké účinky vyvolávajú obe formy, nechať bokom. Teda nasmerujme pozornosť na horizontálnu líniu, ktorá je nakreslená na tabuli.

Na líniu sme sa koncentrovali 3 minúty. Na konci fázy koncentrácie sa Heinz Grill opýtal, či je obraz čiary ešte prítomný, lebo je veľmi dôležité, aby línia ešte existovala. Keď bude forma počas fázy koncentrácie dobre vykreovaná a ešte potom bude živo existovať, stáva sa sat – sansktitské slovo pre „byť". Protiklad je asat – „nebytie", nie je vytvorené nič. Koniec koncov je to vytvorená myšlienka, čo poskytuje človeku ochranu. A naopak, ak nie je vytvorená žiadna myšlienka, je človek viac ovplyvniteľný vonkajšími silami, ktoré ho obklopujú, napríklad klamstvami, manipuláciami reklám, takže domov prichádzame s taškou plnou vecí, ktoré sme kúpili, hoci ich v skutočnosti nepotrebujeme.

Potom sme do koncentrácie vniesli oblúk. A opäť sa Heinz Grill na záver opýtal, či je obraz ešte tu.

V prenesení na oblasť komunikácie sa ukazuje, že priamy dialóg, teda lineárny smerom k druhému človeku, predstavuje konfrontáciu. A podľa skúseností autorov tohto príspevku, forma oblúka v dialógu, napr. pomocou nejakej témy, nezobrazuje konfrontačnú komunikáciu, ale oveľa viac dochádza k stretnutiu s druhým človekom a môže sa vytvoriť vzťah. Tu sa ako kratšia (efektívnejšia) cesta k spojeniu javí oblúk.

Veľmi dôležitým bodom pri meditácii je, že keď sme sa rozhodli pre meditačný obsah, aby sme ho už viac nemenili, napr. aby sme horizontálnu líniu nezamenili za vertikálnu, lebo vertikála má iný účinok. Aj ostatné asociácie a emócie musíme zanechať a svoju koncentrovanú pozornosť upriamiť na objekt, aby z objektu mohol novo vzniknúť citový vnem.

Pre tretiu meditáciu, tentokrát na 3 minúty, dal Heinz Grill nasledovnú myšlienku:

Harmonický oblúk vyjadruje logickú myšlienku, ktorá je harmonicky včlenená do vzťahov."

Táto myšlienka je dôležitá aj pre iné svety, nie iba pre pozemský svet.

Na záver recitoval Heinz Grill a potom aj všetci mantru:

Om asato ma sat gamaja

Veď ma od nebytia k bytiu.

znenie mantry

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Vytváranie éterického tepla

Rozvíjanie správnych a pravdivých predstáv vytvára éterické teplo

Meditácia v Lundo v sobotu 7. marca 2020, ktorá sa konala s mnohými účastníkmi najmä z Talianska a Nemecka, uzatvorila intenzívny študijný deň.

Podľa Heinza Grilla je dôležité učiť sa koncentrovane viesť svoju pozornosť na objekt bez odvádzania pozornosti na telo a bez toho, aby sme sa nechali viesť sympatiami alebo antipatiami. Keď človek pozoruje napríklad sneh na poli, mohol by niekto povedať, že sneh sa mu nepáči, lebo je chladný. Iná osoba by mohla povedať: „Ach, aký krásny!" Toto sú v skutočnosti mienky, ktoré pochádzajú zo seba, sú subjektívne, nie objektívne. Heinz Grill dôrazne povedal, že pre meditáciu musí ustúpiť všetko, čo pochádza z fyzického tela, zo seba, ako aj emócie, projekcie, strachy, úsudky, predpojatosti alebo dominujúca vôľa chcieť dosiahnuť nejaký výsledok. Aj keby bola v miestnosti nejaká zlá energia, človek ju musí prekonať, a vyformovať a udržať si živý vzťah ku zvolenému objektu. Mali by sme pozorovať nejaký objekt nezávisle od seba a ponechať ho v jeho realite, tak ako je stvárnený vo svojej forme, farbe, veľkosti, všeobecne vo svojom prejave.

Existujú dva druhy tepla, metabolické teplo a éterické teplo (pozri obrázok na tabuli).

Ako sa správa éterické teplo, prípadne teplo, ktoré pramení z činnosti predstavivosti?

A ako pôsobí teplo látkovej výmeny?

Počas študijných dní bolo možné skúsenosťou zažiť tieto rozličné kvality tepla prostredníctvom jogových cvičení. Pri Pozdrave Slnku na základe živých pohybov, ktoré sa otvárajú zvnútra smerom von a vyžarujú odstredivo, sa rozvíja metabolické teplo. Zatiaľ čo v sarvangasane (stoji na pleciach) alebo pri cvičení Kruh srdca sa vytvára skôr kontemplatívne, dostredivo pôsobiace éterické teplo, ktoré koniec koncov preniká dokonca do každej bunky.

Heinz Grill vykonával meditáciu so štyrmi rozličnými príkladmi, na ktoré sme sa vždy po 2 minúty koncentrovali:

1) Predstavovali sme si relatívne rýchly výstup na vrchol kopca.

2) Predstavovali sme si sedenie v 90 stupňov horúcej saune.

3) Mysleli sme myšlienku: „Čistá myšlienka je spirituálnou, metafyzickou substanciou."

4) Mysleli sme myšlienku: „Keď je myšlienka v poriadku správna, a tým je pravdivá, pôsobí teplom až do bunkového systému.

Záverečná úvaha:

Ak človek rozvíja správne a pravdivé predstavy, ktoré spätne na neho slobodne pôsobia, vytvára éterické teplo, ktoré preniká každú jednotlivú bunku, a tým sa posilňuje imunitný systém.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Teplo je kozmický element

Na začiatku meditácie 15. februára 2020 hovoril Heinz Grill o pozícii sedu pri meditácii, ktorá podľa starého indického učenia nemá byť ani príliš vysoko, ani príliš nízko. Rôzne polohy sedu, napríklad na pätách alebo so skríženými nohami alebo v lotose, sprostredkujú rozličné citové vnemy a Indovia ich kedysi dokázali rozlišovať. Lotosový sed je pre meditáciu ideálnou pozíciou, umožňuje vzpriamený chrbát, voľnú hlavu a chodidlá ukazujú nahor k vesmíru, lebo meditácia znamená obrátenie sa ku kozmickému.

Ako objekt meditácie sme zvolili pojem teplo a vykonali sme štyri fázy meditácie, kde každá trvala 2 minúty. Dalo sa zažiť, ako sa v priebehu toho pojem teplo rozšíril. Pri prvej fáze meditácie vychádzali prítomní účastníci zo subjektívnej interpretácie, lebo každý mal svoj vlastný obraz alebo pocit o teple, napríklad Slnko, zdroj energie, oheň atď.

V nasledovnom kroku sme tieto známe asociácie a pocity nechali odísť preč a iba slovo „teplo" sme vzali do koncentrácie, aby mohlo byť pridané ešte niečo nové zo slova samotného.

Pri 3. meditácii sme k pojmu pribrali ešte otázku. Otázka znela: „Odkiaľ pochádza teplo?" Normálne takúto otázku nemyslíme. Vo vede je jasné, že teplo pochádza od Slnka alebo od ohňa. Ale tu by sme chceli bližšie preskúmať pôvod fenoménu. „Čo je zdrojom tepla?"

Teplo Slnka alebo ohniska je výsledkom väčšieho procesu. Dom môžeme pociťovať ako teplý aj bez horiaceho ohniska, a síce kvôli atmosfére, ktorá v dome panuje. Tak je to nakoniec človek, ktorý dokáže vytvárať teplé alebo aj chladné prostredie. Z tohto pohľadu teplo nie je napokon fyzickým, ale kozmickým elementom. Veta pre štvrtú meditáciu znela: „Teplo je kozmickým elementom." Môžeme povedať, že človek svojou tvorivou silou, alebo inak povedané, svojím duchom dokáže tvoriť teplo a z tohto dôvodu je teplo výsledkom ducha.

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Meditácie 53,  54,  55,  56,  57

Meditácia 53:

Postoj vedomia, ktorý hovorí, že akýkoľvek druh náladového a myšlienkového hnutia človeka splodí určitý metafyzický silový účinok, ľahšie umožní, aby vzklíčila a rozvinula sa schopnosť všímavosti voči nemu a schopnosť pozorovať ho. Keby cvičiaci venoval pozornosť iba fyzickým prejavom, ako napríklad, či počuje dážď, mohol by sa relatívne jednoznačne stiahnuť do svojich zmyslových orgánov. Intenzívnejšia pozornosť voči objektu je tu nevyhnutná iba výnimočne. Ale ak sa človek pýta, aké a ktoré silové pôsobenia vychádzajú z nejakej reči, ktorú hovorí napríklad Angela Merkelová, tak popri zmyslových orgánoch, ktoré treba zamerať, musí viesť pozornosť k niečomu, čo navonok nedokáže vidieť alebo počuť. Ak nadobudne vnímanie týchto silových účinkov metafyzickej reality, ako sú v princípe dané, až vtedy po prvýkrát usporiada svoje takzvané astrálne telo alebo svoje vedomie a podvedomie. Každý prejav alebo duševné hnutie človeka spôsobuje zmenu vo sfére a zvlášť vtedy, keď sa deje úplne nevedomky. Ten, kto zažije toto poznanie o neprestajných metafyzických účinkoch, dospeje k poznaniu, že každý jednotlivý človek je veľmi významný v rámci celku. Akonáhle vníma nevedomé sklony prostredníctvom vedomého pozorovania a prostredníctvom pestovaných obsahov, pomaly začne mať schopnosť svoj život viesť. Cieľom vydarenej meditačnej práce musí, pravdaže, byť, aby tie najlepšie ideály dospeli do praktických sociálnych schopností.

Keď sa cvičiacemu darí koncentrovane zotrvávať v pozorovaní vhodného objektu určitú dobu, potom vo vzťahu k éterickému telu vznikajú sily tepelného a svetelného éteru. Tieto sily sa ukazujú ako stredne modrasté až po svetlo modrasté veľmi svetlé silové účinky. Takýmto prístupom k cvičeniu prakticky vzniká úctivosť.

Ako úlohu si môžeme vybrať na pozorovanie ešte raz Angelu Merkelovú. Ako pôsobia jej slová? Aká charakteristika sa ukazuje na základe jej reči, ktorú prednáša? Zoberte si k tejto úlohe nejaký nedávny prejav. Slová, ktoré pomocou médií oznamuje ľudu, pôsobia zásadne vždy, alebo iba na toho, kto ich počúva a iba do týchto duší sa odtlačia? Aké sa ukazujú byť slová v zmysle univerzálnych svetelných a tepelných účinkov? Aká je tvorba obrazu nazeraného objektu?

Pre cvičenie môžu poskytnúť úžasne hlboké poznatky nie iba pozitívne, ale práve úplne ťažké a veľmi vyčerpávajúce príklady. Unáhlené hodnotenia nemajú ľahkovážne pristrihávať cvičenie.

Meditácia 54:

„Spojené národy musia príliš často zaostávať za svojimi ideálmi, lebo záujmy jednotlivých členov bránia tomu, aby organizačný systém fungoval tak, ako by mal. Avšak kto si myslí, že všetko zvládne lepšie sám, ten sa mýli. Naše blaho zdieľame spoločne a naše nešťastia tiež." (Angela Merkelová vo video správe k 75. výročiu založenia Spojených národov – vyslovené 21.9.2020)

Riadky z prejavu Angely Merkelovej sa iste javia netypické pre politické lichotenie a propagandu. Úlohou bolo presnejšie pozorovať jej reč a potom skúmať účinky na duševný obsah v psychologickom zmysle a ďalej v metafyzickom zmysle. Napokon si položme otázku, či slová nadobúdajú iba taký význam, ktorý bezprostredne počujeme a tiež, či nezávisle od poslucháča pôsobia na druhých ľudí, ba dokonca na všetky stvorenia sveta. Akú bytosť alebo charakteristiku môžeme rozpoznať v týchto pár vetách?

Cvičenie sa začína náhľadom na slová a malo by k ním smerovať bez predpojatosti, sympatie a antipatie. Práve u političky, ktorú každý pozná a hovorí o nej, cvičiaci musí obzvlášť dôrazne odsunúť svoje doterajšie asociácie a emócie. Reč musíme pozorovať ako neutrálny objekt, čisto bez priloženia nejakého výrazu a charakteru. Vnútorné motívy musíme pochopiť z veci samotnej.

Oslobodenie od sympatií, antipatií, doterajších vedomostí, od článkov viery, od asociácií, túžobných predstáv a od predchádzajúcich skúseností, predstavuje schopnosť piateho centra, višudha čakry. Do istej miery by sme mohli toto odpútanie sa od všetkých determinácií nálad, mysle a vôle označiť ako určitý spôsob, ktorý otvára čistejšiu sféru myslenia. Na človeka pôsobí posilňujúco, usporiadavajúco a otvára perspektívy. Pomocou myslenia sa po prvýkrát môžu vytvárať svetelné a tepelné éterické sily až vtedy, keď človek bude schopný pozorovať túto reč ako veľmi nelogickú a propagandistickú.

Vyhotoviť analýzu textu týchto pár riadkov z reči spolkovej kancelárky je veľmi ťažké, lebo sa tu ponúka otázka, z akých ideálov hovorí a aký organizačný systém ju navádza? A ďalej, neexistujú žiadne exaktné údaje o tom, o akých okolnostiach hovorí. V slovách nastáva úhrnné zmiešanie nepriamo získaných úsudkov a dovolávanie sa na pocit „my". Jednota, ktorú zdôrazňuje, sa zdá ako ideál, avšak ako ideál, ktorý sa dá predstaviť iba ako ideologický.

Stanovisko „ja" je možné iba vtedy, keď vo vyjadreniach človeka vzniknú reálne predstavy a jasné vzťahy. Indiferentná a bezobsažná reč bez súvislostí uniká tomu, aby bol človek schopný utvoriť si náhľad, lebo nie je uchopiteľná a pre myslenie neposkytuje žiadnu efektívnu orientáciu. Ak by mal človek z reči Merkelovej rozvinúť nejaký proces myslenia, bol by, pravdaže, beznádejne zajatý v nediferencovanej húštine a čoskoro by nedokázal rozlíšiť tŕne od listov. Proces myslenia, ktorý by sa dal o tejto reči rozvinúť, je možný jedine z vedome zvoleného postoja dištancie. Cvičiaci musí rozpoznať nelogickosť a bezobsažnosť reči ako takej a až potom, keď to dostatočne vedome rozpozná v jej nesúlade, dokáže sa proti nej efektívne brániť. V istom zmysle ju dokáže zdravším spôsobom vylúčiť (v zmysle vylučovacieho procesu v organizme).

Sféra pôsobenia vzniká však aj pre toho, kto tie slová nepočúva, pretože sa taktiež podieľa na emocionálne viazanom vyžarovaní, ktoré je spojené s týmto prejavom. Podstata tejto reči je bez „ja" a je manipuláciou práve preto, lebo je bezobsažná. Bytosť tejto reči bude takýmto spôsobom prejavu stále pôsobiť.

Ako však tieto slová nesú najvnútornejší motív? Odkiaľ pochádza? Túto otázku máme ďalej spresniť. Ak človek tieto slová alebo podobné slová pozoruje bližšie, naučí sa vnímať úžasne hlboké pozadie.

V princípe si však cvičiaci môže osvojiť obraz, či slová, ako boli vyslovené, dokážu astrálne telo usporiadať, alebo ho otriasajú, prípadne ho privedú do neporiadku. Pozorovanie logiky slov, ich vzájomný vzťah a ich obsah poskytujú praktické záchytné body pre preskúmanie tohto fenoménu.

Meditácia 55:

Viacnásobne vnímať slová Angely Merkelovej a po určitú dobu ich držať vo vedomí, by sa mohlo zdať ako prehnaná požiadavka. Pomocou opakovaného zaoberania však človek objaví bezobsažnosť a chýbanie logiky, lepšie vyjadrené, dokonca omyl v slovách. Čím viac si však človek bude samostatne vedomý omylov pomocou nahliadania, zvažovania a rozpoznávania, tým viac zažije vo svojej duši vzrastajúcu silu pre ideály. Dnes je príznakom doby, že ideály ľudstva chradnú, lebo podliehajú sugesciám a manipuláciám.

Zvládnutie a riešenie omylov a vedomé, rozpoznaním oslobodené prekonanie klamstva vedie k úľave a k ozajstnému éterickému posilneniu. Človek tak bude mať k dispozícii nové svetelné a tepelné sily. Zaoberanie sa s omylmi vo svete je pre zdravie veľmi liečivé. Jednotlivec sa nemá venovať iba tomu dobrému, ale mal by spoznávať nedostatky, rozumieť im, zvládnuť ich a z toho formovať vyšší ideál.

Všetky vyjadrenia Angely Merkelovej znejú väčšinou veľmi podobne. Zvolili sme nasledovný citát:

„Spojené národy musia príliš často zaostávať za svojimi ideálmi, lebo záujmy jednotlivých členov bránia tomu, aby organizačný systém fungoval tak, ako by mal. Avšak kto si myslí, že všetko zvládne lepšie sám, ten sa mýli. Naše blaho zdieľame spoločne a naše nešťastia tiež. Sme jeden svet." (Angela Merkelová vo video správe k 75. výročiu založenia Spojených národov – vyslovené 21.9.2020)

Cez tieto slová zreteľne prebleskuje bytosť predošlej cirkevnej inkarnácie. V dôsledku stagnácie vývoja a návratu k extrémne materialistickému vnímaniu v rámci ľudskej kultúry sa silnejšie tlačia do popredia karmické dimenzie. Je zreteľné, že mnohí ľudia opakujú svoju karmu. Väčšine ľudstva chýbajú vývojové otázky.

Pre porovnanie môžeme uviesť citát pápeža, v ktorom sa vyjadruje podobne ako Angela Merkel:

„Nie sme nezávislí. Sami by sme zanikli. Potrebujeme Pána, tak ako starí moreplavci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lode svojho života, odovzdajme mu svoje strachy, a On ich prekoná." (Corona – Urbi et Orbi: pápež udeľuje špeciálne požehnanie – vyslovené 27.3.2020)

Výpovede sú definitívne nesprávne. Chýba im logika, obsah a možnosti vývoja. Človeku nepriznávajú „ja". Pocit „my" vyzýva k materialistickému zjednoteniu ľudí.

Úloha na nasledujúci týždeň: celkom všeobecne máme dbať na význam konfrontovania sa s klamstvom. Človek stráca veľa síl a vyčerpáva sa, a to nie len nesprávnym konaním, ale aj tým, že sa nekonfrontuje s klamstvami dnešnej doby. Jeho potenciál vývoja je ochromený. Tento spôsob odvážnej konfrontácie je veľmi dôležitý ako pre terapeutov, tak aj pre pedagógov.

Meditácia 56:

V čom spočívajú chyby myslenia a ako sa prejavujú nesprávne asociatívne spojenia v citáte Angely Merkelovej a v podobných citátoch?

„Spojené národy musia príliš často zaostávať za svojimi ideálmi, lebo záujmy jednotlivých členov bránia tomu, aby organizačný systém fungoval tak, ako by mal. Avšak kto si myslí, že všetko zvládne lepšie sám, ten sa mýli. Naše blaho zdieľame spoločne a naše nešťastia tiež. Sme jeden svet."

Keď čitateľ alebo poslucháč pasívne preberie tieto slová, rozvinie narušenie takzvaného astrálneho tela alebo jeho reakciou bude nespoľahlivý pocit obrany, pretože klamstvo v texte zaregistruje nevedome. Aká by musela byť správna formulácia alebo ako by sa musela rozvinúť táto výpoveď do prijateľnej konštruktívnej logiky?

„OSN mala ideály. Áno, mala ideály. Avšak chýba sila a odvaha napĺňať ich v plnej dôslednosti. Teraz sme ako jednotliví občania, ako štát a ako politici vyzývaní k tomu, aby sme naplnili tieto ideály životom. Bez sily myslenia, zaoberania sa, bez celkového rozvíjania etiky a morálky, ktoré môže prísť jedine od každého jednotlivého človeka, by museli ideály vo svete spustnúť. K rozvíjaniu skutočných ľudských ideálov, ktoré sú užitočné pre politiku a pre všetky národy, nie sme vyzývaní ako skupina, ale ako každý jednotlivec ..."

Ťažko si vieme predstaviť, že by sme takéto slová mohli počuť z úst Angely Merkelovej. Keď človek pozoruje jej auru, vo veľkej hĺbke vidí skryté úseky karmy cirkvi, ako už bolo spomenuté. Táto časť aury je temná, poviazaná a pôsobí ako nádor, zatiaľ čo zvyšná časť, viac orientovaná navonok, pôsobí nepokojne, s disharmonickými formami, ale predsa len nie tmavo. Je ťažké predstaviť si, ako z úst političky plynú slová, ktoré by boli skutočne logické, usporiadané a podporujúce vývoj. Je však jedno, či môžeme z politickej roviny očakávať logiku, alebo nie, lebo vyrovnávanie sa s otázkami vývoja a ich čo možno najlepšieho uskutočňovania sa týka každého človeka. Nie je potrebné klásť na Angelu Merkelovú nijaké očakávania, lebo – jednoducho povedané, podľa indického duchovného života alebo podľa hodnotenia, aké robí archanjel – ak človek posudzuje nejakú situáciu, stretne sa s ňou s rozpoznaním a vyrovnanosťou bez očakávania. Dokonca nechá ničivé sily pokojne si robiť svoje a zatiaľ myslí a uskutočňuje ideálnejšie formy.

„Sila predstavivosti je počiatkom stvorenia / všetkého tvorenia. Človek si predstavuje, čo chce, človek chce to, čo si predstavuje a na konci človek vytvorí, čo chce." (George Bernard Shaw)

Ideály, ktoré nikto nemyslí, chýbajú vo svetovom stvorení. Ak nie sú dostatočne myslené v predstavových obrazoch, nemôžu žiariť ani v duchovnom, ani v pozemskom svete. To, čo je vo svete negatívne alebo zaťažené chybami, dáva dôvod a podnet na rozvíjanie logických a konštruktívnych predstáv, podobne ako zlé chovanie bezprostredne vyvolá požiadavku na lepšie spôsoby správania sa.

„Nie sme nezávislí. Sami by sme zanikli. Potrebujeme Pána, tak ako starí moreplavci potrebovali hviezdy. Pozvime Ježiša do lode svojho života, odovzdajme mu svoje strachy, tým On ich prekoná." (Corona – Urbi et Orbi: pápež udeľuje špeciálne požehnanie – vyslovené 27.3.2020)

Ako by musela vyzerať správna formulácia týchto slov? Kedy sa začína astrálne telo nesprávnymi formuláciami narúšať a kedy na rozdiel od toho sa začne usporiadavať pomocou správnych predstáv?

Meditácia 57:

čoskoro text doplníme

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Archetyp kysličníka uhličitého a jeho význam pre človeka

„Tak ako človek formuje kvalitu svojho dychu,
tak utvára aj svoje vzťahy.“

Heinz Grill

Toto je jedna najskôr neobvyklá myšlienka pre skoro sto účastníkov pozoruhodného zhromaždenia na tému kysličníka uhličitého 22./23. februára 2020 v Tenne v Taliansku s duchovným bádateľom a autorom kníh Heinzom Grillom.

Na podujatí sa zúčastnili medzi inými aj záujemci a referenti z oblastí poľnohospodárstva, prírodných vied, duchovnej vedy, hospodárstva a medicíny. V rámci vnímateľnej novej kultúry zhromaždení rytmického spolupôsobenia medzi účastníkmi a referentami, vznikli konkrétne perspektívy a možnosti pre nadviazanie vzťahov primerané dobe a pre tvorbu náhľadu v otázke CO2.

Ako v tejto dobe vnímame význam kysličníka uhličitého?

CO2 dnes vnímame v prvom rade ako pre človeka a klímu jedovatý plyn. Často politicky ladená spoločenská, politická a mediálna výmena názorov determinuje človeka väčšinou v pozícii príslušnosti k nejakej skupine. Skupina ľudí popierajúcich klimatické zmeny a skupina klimatických aktivistov stoja proti sebe v najväčšej polarite, samozrejme, každý na tej správnej strane. Stále nové požiadavky na čo najväčšie investície do technických opatrení sa striedajú s moralizujúcimi požiadavkami na zdržanie sa konzumu s cieľom zachrániť klímu.

V stredobode tohto podujatia stál cieľ rozvinúť rovinu oslobodenú od polarít, ktorá ľuďom umožní objektívne nadviazať vzťah a vytvoriť konkrétny náhľad v otázke CO2. Pri pohľade na terajšiu situáciu vo svete sa práve toto rozvíjanie otázok javí ako najnaliehavejší východiskový bod pre vytvorenie zdravého vzťahu medzi človekom a prostredím. Na základe zverejnených informácií a krátkeho pojednania o látkových chemických vlastnostiach kysličníka uhličitého sa vytvoril prvý odborný základ a spoločná orientácia. Na základe bezprostredného látkového vzťahu medzi človekom a rastlinou bol objasnený význam kysličníka uhličitého ako „látka života".

Dýchací proces človeka a fotosyntéza rastliny tvoria v istom zmysle synergeticky vyvážený kolobeh látok. Rastlina pre človeka vyrába vitálne budujúce sily vo forme kyslíka a uhlík obsiahnutý v CO2 slúži rastline na budovanie substancie. S niekoľkými opísanými znázorneniami zo strany poľnohospodárov o význame zdravej pôdnej kultúry pre ukladanie CO2 sa skončili úvahy v rovine látkovo-hmotného základu.

Pre ďalší priebeh zhromaždenia dal Heinz Grill podnety ku konkrétnym myšlienkam pre praktické zaoberanie sa duchovno-tvorivou dimenziou človeka.

„Idea, ktorá je zmyslovému vedomiu skrytá,
je základom každého viditeľného vonkajšieho javu.“

Heinz Grill

Túto myšlienku môžeme pochopiť na jednoduchom príklade nejakej stavby. Jej štruktúru, farbu a ďalšie znaky môže človek zachytiť svojimi zmyslami. Avšak idea architekta a jeho konkrétne myšlienky k výstavbe sa pri letmom záujme dajú iba tušiť. Kysličníku uhličitému ako materiálnemu javu predchádza taktiež idea, je to duchovná existencia a archetyp pre danú látkovosť. Človek je rovnako duchovným aj pozemským občanom a dokáže sa pomocou vhodných obsahov školiť v koncentrácii, tvorbe predstáv a ďalej až k vnímaniu tých ideí, ktoré ostávajú skryté fyzickým zmyslom.

„Tak ako človek formuje kvalitu svojho dychu,
tak utvára aj svoje vzťahy.“

Heinz Grill

Dýchanie človeka sa dnes často nachádza vďaka intelektuálne preťaženému mysleniu a z dôvodu emocionálnych záťaží v určitom druhu fixovania na telo. Proces dýchania a myslenie by sa chceli predsa len utvárať nezávisle na sebe a slobodne od fyzickosti. V dýchacom procese sa obrazne stretáva život a smrť. V nádychu dominujú vitálne sily fyzickosti, s výdychom ustupujú a vedomie človeka sa môže slobodnejšie formovať. V tejto slobode ducha od hmoty spočíva schopnosť človeka rozvinúť zdravý a vyformovaný vzťah k svetu, ktorý v sebe nesie ideál nenásilného zaobchádzania s hmotou.

Archetyp kysličník uhličitý a jeho význam pre človeka

Rastlina je archetypálne kysličníkom uhličitým a uhlík je reprezentantom duchovného vývoja človeka. Uhlík vo svojom najkryštalickejšom stave sa stáva diamantom, ktorý bol v antickom Egypte priradený srdcu. Srdce predstavuje usporiadavajúci a vyvažujúci stred medzi vrchnými a spodnými článkami človeka. V slobodnom procese dýchania hmota ustupuje a duchovná existencia človeka vynikne so svojou schopnosťou syntetizovať ducha a svet. Kreatívne myslenie sa tak na určitom stupni vývinu srdca stáva substanciou človeka a prejavom formovania vo svete.

Ak by ľudia vnútorne obetovali svoj premrštený konzum s celým jeho požadovačným prístupom k svetu a uprednostnili by usilovné hľadanie pravdy a zamestnávanie sa bohatými obsahmi, otázka CO2 by sa dala vyriešiť slobodne od polarít. Človek by potom svojím dýchacím procesom prispieval k rovnováhe vo svete. Polarity, ktoré proti sebe bojujú v otázke CO2 prispievajú k zbytočnému plytvaniu O2 a k hromadeniu CO2 v zemi.

preložené z Nemčiny na stránke:  https://www.geistige-erkenntnis-entwickeln.de/

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť