Podujatia s Heinzom Grillom

Meditácia 140, 141

28. mája 2022

Meditačný obsah 140

Aby bola meditácia úspešná, musíme s objektom pozorovania vždy dostatočne dospieť do vzťahu a ku konkrétnemu nahliadaniu. Rýchlo a letmo prebehnúť obsahom, bez jasného pokojného zvedomenia nikdy nemôže viesť k rozšírenému duchovnému cíteniu a vnímaniu.

Meditujúci nepotrebuje mnoho hodín zaoberania sa a rozvíjania koncentrácie. Avšak čas, ktorý si vyhradí, by mal poskytnúť dostatočné vstúpenie do vzťahu, aby sa vedome dokázal udržať v myšlienke meditačného obsahu. Keď si meditujúci trikrát za deň na 10 minút usporiadaným spôsobom sprítomní meditačný obsah, verne ho v slovách myslí a nesie ho dňom ako esenciu, bude ním inšpirovaný. Jeho život nezíska iba počiatočný prirodzený postoj s usporiadaným nasmerovaním, ale aj jeho poznávací život sa pomaly naladí na novú rovinu vnímania a cítenia súvislostí vo svetovom stvorení.

Nasledujúci meditačný obsah:

Intenzívna orientácia vedomia v objektívnej jasnosti voči téme, voči nejakej spirituálnej myšlienke, voči nejakému opisovanému javu vo svete alebo voči zvolenej osobe robí tento objekt pozorovania slobodným. Čím jasnejšie je vstúpenie do vzťahu a skutočná predstava zvolenej témy, tým viac bude pozdvihnutá do svetlej sféry. Zahalenia a závoje so svojimi zmätkami pomaly odpadávajú preč od tohto objektu a jasné svetlo prehľadu, ktoré sa otvorí v koncentrácii, získa zvrchovanú éterickú vyžarujúcu silu.

Nezmení sa iba meditujúci, ale aj objekt pozorovania sa senzibilne napojí do radostnej sféry citového vnímania.

4. júna 2022

Meditačný obsah 141

Posledný meditačný obsah znel:

Intenzívna orientácia vedomia v objektívnej jasnosti voči téme, voči nejakej spirituálnej myšlienke, voči nejakému opisovanému javu vo svete alebo voči zvolenej osobe robí tento objekt pozorovania slobodným. Čím jasnejšie je vstúpenie do vzťahu a skutočná predstava zvolenej témy, tým viac bude pozdvihnutá do svetlej sféry. Zahalenia a závoje so svojimi zmätkami pomaly odpadávajú preč od tohto objektu a jasné svetlo prehľadu, ktoré sa otvorí v koncentrácii, získa zvrchovanú éterickú vyžarujúcu silu.

Skúsenosť, že napríklad nejaký prírodný jav sa po časovo náročnom pozorovaní priblíži k očiam a svojou krásnou a slobodnou žiarivou silou sa začne javiť ako sympatickejší nielen pozorovateľovi, ale dokonca všetkým naokolo, ktorí necvičili, môže zažiť, pravdaže, každý cvičiaci. Objekt sa stáva slobodnejší, lebo intenzívnym pohľadom a zaoberaním sa človeka nadobudne myšlienku, a tým – ak to vyjadríme inak – svetlé oživenie. Myšlienka, ktorá sa reálne myslí a ktorá sa musí vedome pribrať ku každej ľudskej činnosti pozorovania, vedie k osvieteniu a nakoniec k oslobodeniu zahaľujúcich a zväzujúcich tieňov.

Prebudia sa takzvaní elementárni duchovia, ktorí sú vo všeobecnosti príliš pripútaní do prírodných podmienok v dôsledku chýbajúceho pozitívneho vývoja ľudstva. Oslobodia sa, potešia sa zo živosti, lebo svetlo človeka ich pomocou myšlienok poriadne oduševní a s radosťou oživí. Predstava, že sú určití elementárni duchovia alebo všeobecne prírodní duchovia poviazaní v matérii a dúfajú v oslobodzujúci pohľad človeka, sa nachádza už v mnohých rozprávkových obrazoch.

Nasledovný učebný krok treba uskutočniť v najbližších dňoch, aby sa vytvorila schopnosť rozlišovania a aby sa položili základy meditačnej cesty:

Mnohí ľudia dnes rozprávajú o elementárnych duchoch, objímajú stromy a zdieľajú, že s týmito duchmi vedú určitý druh komunikácie. Rozprávajú sa s nimi rovnako, ako s deťmi a cítia sa takýmto spôsobom akoby presadení do nejakej reality, ktorá však zodpovedá veľmi vlastnému osobnému subjektívnemu prežívaniu. Ak tieto osoby naozaj pozorujú prírodu, zažívajú skutočne stromy alebo rastliny s vedomou pozornosťou a rozvinú myšlienku? Nebezpečenstvo subjektivizmu a detinského pôžitkárstva je v ezotericky zafarbených slovných formuláciách s mnohými preludmi veľmi veľké. Ten, kto prírodný jav dostatočne intenzívne študuje, pomaly zažíva, že sa v tomto objekte prebúdzajú nové sily a zažije oslobodenie, pretože je bádateľsky činný svojimi myšlienkami a zmyslami. Do istej miery až od tohto objektívneho pozorovania začína komunikácia s elementárnymi duchmi, avšak začína sa pomocou reálnych vnímacích pochodov a o niečo dlhšie udržaným vedomím. Rozprávať sa s elementárnymi duchmi ostatne nielenže nie je vôbec možné, ale je to v princípe subjektívna klamná predstava. Človek pritom môže vnímanie elementárnych duchov iba zbystriť a diferencovať tak, že sa naučí citlivo čítať ich hnutia, situačný stav ich motivácie a ich vyjadrenia alebo prejavy týkajúce sa budúcnosti. Slová človeka však potrebujú objektívnu konkrétnosť, a keď je prítomná, môžu elementárni duchovia vystúpiť do krajšej podoby.

V nasledujúcom týždni treba starostlivo študovať tento proces rozlíšenia objektívneho vnímania a objektívneho tvorenia myšlienok voči subjektívnej, unáhlenej a pohodlnej sile vytvárania preludov. Cieľom je pozorovaný fenomén skutočne zažiť a spoznať pomocou správnej pozornosti, aby sa mohol oslobodiť a opeknieť.

Zdroje na prehĺbenie:

1. Elementárne bytosti (elementárni duchovia, prírodní duchovia) sú bezprostredne v prírode živo utvárajúci a pôsobiaci majstri-remeselníci ... Pre fyzické zmysly ostávajú elementárne bytosti skryté, objavia sa iba imaginatívnemu duševnému vnímaniu. (https://anthrowiki.at/Elementarwesen)

2. Steiner Rudolf GA 110. Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě - zvěrokruh, planety, kosmos.

Text od s. 25 od vety: Môžeme ako ľudia pre týchto duchov živlov niečo urobiť?
       po s. 27 po vetu: ... tou istou mierou oprosťuje a oslobodzuje tieto duchovné bytosti živlov.

Ďalšie meditácie

Predošlé meditácie

Meditácia 138, 139

14. mája 2022

Meditácia 138

Pri meditácii možno jednoduchým rozčlenením rozlíšiť rôzne štádiá vývoja a formovania poznania. Miera vyžarovania, ktorá nastáva prostredníctvom meditácie a vplýva do stvorenia, sa meria osobnou obetou a možnosťou rozvinutia koncentrácie.

Prvou a najčastejšou meditačnou praxou je veľmi voľný a jednoduchý postoj duše, pri ktorom cvičiaci počas dlhšieho časového obdobia berie na vedomie obsahy s duchovným významom a pomaly ich oživuje v zmysle citu pre pravdu. Svoj život, čo sa týka vonkajších štruktúr, nemusí kvôli tomu meniť. Skôr sa prirodzeným spôsobom zaoberá duchovnými obsahmi, ktoré mu otvárajú tichú víziu mimo každodenných starostí a poskytujú mu cit pre existujúcu duchovnú realitu. Budovanie jeho koncentrácie nastáva jednoduchou formou venovania sa a to si ešte nevyžaduje veľkú obeť presahujúcu hranice osobného, ani žiadnu intenzitu v tvorbe myšlienok.

Na druhom stupni, už veľmi pokročilého meditačného spôsobu, sa ašpirant školí pomocou cielených myšlienok a chce ich pozdvihnúť do stredu svojho života. Hoci tu ešte nie sú nevyhnutné žiadne veľké zmeny v živote, ani nijaké prísne a disciplinované rytmizovanie dňa, musia sa na tomto stupni nesprávne predstavy neprestajne nahrádzať správnymi. Dnes tak časté zmiešavanie ezoterických banálnych praktík, slovných sloganov a alternatívnych spôsobov života, ktoré dnes robí tak mnoho ľudí aj na ceste antropozofie, jogy alebo všeobecne náboženstva, spôsobuje často prevrátené a veľmi nelogické tvorenie predstáv, ktoré fakticky bráni spirituálnemu a zdravotnému pokroku. Aby cvičiaci dosiahol už pokročilú úroveň meditácie, musí sa pohybovať smerom k podstatným veciam s lepším centrovaním a musí sa čoraz prísnejším spôsobom vyhýbať odchýlkam, prichádzajúcim negatívnym myšlienkam a rýchlemu preberaniu sugescií. Rovnako musí striktne odmietnuť aj emocionálne formy ezoteriky.

Ak napríklad niekto vychádza z nesprávnej formulácie a myslí si, že by mal takzvanú čakru iba jednoducho otvoriť, a tým by dospel k jej svetlému kvetnému rozvinutiu, pestoval by zavádzajúcu predstavu. Tak ako človek nemôže otvoriť dvere domu, ktorý ešte nestojí, tak sa ani čakra nedá otvoriť, ak sa nerozvinie vhodnými vývojovými procesmi, oduševnenou snahou o cnosti a školením. Dnes však mnohí, žiaľ, hovoria o akomsi otváraní a zatváraní čakier, tých jemnohmotných duševných staníc človeka a tvoria si tak nesprávne predstavy, ktoré na ceste zmysluplného vývoja predstavujú zábranu. Dosiahnutie vývinu srdcového centra si vyžaduje veľmi starostlivé posilnenie pomocou duchovných obsahov a nie experimentovanie s otváraním a zatváraním alebo jednoducho iba pozitívnym myslením a emocionálnym posudzovaním sveta. Každopádne, čím viac si človek vydobyje pravé obsahy a obrazné predstavy o duchu a o svete, tým viac môže položiť svoj základ v srdci a centrum prežiť v jeho strede. Otvorenie alebo zatvorenie čakier je žiaľ dnes tak často lapidárne používanou formuláciou, ktorá je založená na nesprávnej predstave, a preto človeku prináša závislosť na sebe a na tele.

Cvičiaci, ktorý by chcel dosiahnuť tento druhý stupeň, musí preto vykonávať disciplínu nahrádzania nesprávnych predstáv správnymi. 1

Tretí stupeň meditácie nastane po tom, ako ašpirant dlhšie pestoval duševné obsahy a svoj život sa naučil viesť podľa správnych predstáv. Tento stupeň predstavuje naozaj veľkú nezávislosť duchovného potenciálu človeka a ten z nej dokáže produkovať mimoriadne mocné pôsobenie pre celé okolie. Cvičiaci, ktorý sa dlhšiu dobu zaoberá jednou myšlienkou, berie ju ako centrálny obsah svojej koncentrácie a pozdvihne ju nie iba do koncentrácie, ale do zmyslu života, dáva svetu znamenité silové účinky a svojou obeťou a snahou pozdvihne ducha. Kde je stred človeka? Kde je jeho srdce naozaj založené? Je to v myšlienkach meditácie hodných úsilia alebo človek žije predovšetkým v čisto existenčných otázkach a emóciách?

Dnes sú stále viac potrební ľudia, ktorí prostredníctvom nezávislosti pôsobia slobodne a ostatným dávajú k dispozícii dar na ich rozvoj. V správnom zmysle chápaná a uskutočňovaná spiritualita dokáže tento znamenitý dar podstatne podporiť. Jednotlivý človek je slobodný a nezávislý až vtedy, keď rozvíja správne predstavy, žije podľa nich a do svojho priestoru konania dokáže zahrnúť väčší celok.

Ak meditáciu z posledného listu ešte rozšírime, vzniknú nasledujúce vety:

Univerzálna pravda, ktorá je vždy platná, získa prostredníctvom koncentrácie a poznávacej snaživosti individuálnu silu. Stane sa súčasťou srdca a vyžarujúcim stredom. Robí človeka slobodným. V evanjeliu je to vyjadrené takto: „Zhromažďujte však svoje poklady v nebi, (...), lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."2 Univerzálna pravda sa môže celkom stať srdcom človeka a daruje mu nezávislú a veľkú činnú silu. Osobné existenčné strachy nebudú viac hrať určujúcu úlohu.

Tieto rozšírené meditačné vety budú sprevádzať nasledujúci týždeň.

Ďalšie zdroje:

Evanjelium podľa Jána 8,32:

„a spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí."

Aj Rudolf Steiner hovoril o nevyhnutnosti „výchovy" rozličných čakier, napríklad o dvanásťlupeňovom lotosovom kvete, ktorý zodpovedá centru srdca. Otvorenie a zatvorenie nezodpovedá terminológii a správnosti duchovnej vedy.

Rudolf Steiner: Poznávanie vyšších svetov, s.95 (nem.)

Poznámky:

1 Nesprávne alebo nedokonale vytvárané predstavy zabraňujú reálnemu vzťahu k téme alebo k zvolenému pozorovaniu. V ďalšom priebehu blokujú prirodzený vývoj cítenia. Ľudské sily myslenia, cítenia a vôle vďaka chýbajúcej a nesprávnej činnosti predstavivosti ostanú veľmi silne naviazané na telo a súčasne je človek dokonca nepriaznivo zapletený s objektom svojho zaoberania sa. Astrálne telo sa pri nedorobených a nesprávnych predstavách viaže spätne na pudový život. Pomocou správnych predstáv sa môže ľudský tvorivý potenciál vyvíjať a vedomie získa nezávislý priestor na utváranie. Astrálne telo sa usporiada.

2 Matúš 6,20

21. mája 2022

Meditačný obsah 139

Počas nasledujúceho týždňa treba zobrať do svetla pozornosti ešte raz ten istý meditačný obsah, ktorý hovorí o podstate nezávislosti a o význame pravdivého obsahu.

Univerzálna pravda, ktorá je vždy platná, získa prostredníctvom koncentrácie a poznávacej snaživosti individuálnu silu. Stane sa súčasťou srdca a vyžarujúcim stredom. Robí človeka slobodným. V evanjeliu je to vyjadrené takto: „Zhromažďujte však svoje poklady v nebi, (...), lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."1 Univerzálna pravda sa môže celkom stať srdcom človeka a daruje mu nezávislú a veľkú činnú silu. Osobné existenčné strachy nebudú viac hrať určujúcu úlohu.

V meditácii si môže cvičiaci klásť kritické samokontrolné otázky a uvedomiť si, či obsah meditačných viet dostatočne sám myslí, či si ho predstavuje, a tým ho pozdvihuje do reality bytia alebo či tieto vety berie na vedomie len s vedľajším záujmom. Rozdiel, či meditačné obsahy človek reálne myslí, a tým sa stávajú vlastnou, pozorovanou, zažiteľnou a živou skutočnosťou alebo slová vníma iba ako peknú kompozíciu slov, je skutočne veľmi veľký. Skutočné poznanie týchto viet a ich kultivácia počas niekoľkých dní umožní, aby vo vnútornom pocitovom živote vznikla éterická sila. Cvičiaci človek zbadá, že sa až časom, pomocou dostatočného pozorovania, opakovania a zaoberania, naučí vetám rozumieť.

Ak niekto napríklad vníma strom na materiálnej zmyslovej rovine, pomenuje ho jeho menom a nakoniec svojim kolegom povie, že videl strom, toto videnie celkom zodpovedá pravde, avšak veľmi povrchnej pravde. Vidieť strom, spoznať ho a skutočne ho zažiť dokonca aj v jeho význame ako výraz prírodného javu, to si vyžaduje pomerne veľkú bdelosť, pozornosť a niekto to môže vyjadriť nasledovnými slovami: žiada si to priniesť určitú obeť objektívneho vstúpenia do vzťahu. Rýchle pozretie povrchným spôsobom viac zodpovedá intelektuálnemu „obvodu". Cvičiaci sa dotkne „spínača svetla" stromu, nakrátko ho zapne a potom zas vypne. Skutočné videnie, vnímanie a zažitie znamená, že jav alebo objekt pozorovania bude samostatne vykreovaný vedomím. Zmysly, ktoré naozaj vidia, vytvoria vnímaný predmet, a tým sa stane vnímateľným v éteri.

Toto samostatné tvorenie meditačného obsahu je prvým a základným predpokladom k úspešnej koncentrácii a meditácii.

V tomto zmysle má v nasledujúcom týždni prebiehať skúška samého seba, či človek skutočne berie na vedomie obsahy meditácie a udrží ich dostatočne vo vedomí, v predstave a či sa ich učí ďalej kreovať. Objekt meditácie sa musí dostatočne stať proťajškom, a tým základom bytia skutočného, fundovaného vnímania.

1 Matúš 6,20

Ďalšie meditácie

Predošlé meditácie

Meditácia 133, 134, 135, 136, 137

9. apríl 2022

Meditačný obsah 133

Nasledujúca meditácia sa nachádza na mojej internetovej stránke pod názvom „Meditácia o Ukrajine". (1)

Doterajšia meditačná veta o náhľade a pozornosti by mala v ideálnom prípade spamäti a zotrvávajúc v duši doznievať. (2) Pozornosť je základným predpokladom na rozvinutie piateho centra. Je ako padajúca kvapka vody, ktorá padá nadol z väčšieho priestoru a dotkne sa zeme v minimálnom bode.

Tým, že človek navždy uchováva v duši takúto meditačnú vetu, ako bola tá posledná, spravidla celkom prirodzene rozvinie z nej potrebné pocity a životné zvyklosti.

Zdroje:

1) https://heinz-grill.de/meditation-ukraine/  po slovensky: https://heinz-grill.de/sk/meditacia-k-ukrajine/

2) Meditačné listy č. 130 - 132  

 

14. apríla 2022

Meditačný obsah 134

Pre nasledujúci týždeň počas Veľkej noci a prázdnin naďalej ostáva meditačná úloha myslieť na Ukrajinu v zmysle nezávislého štátu.

Žiaľ, správy o krízovej situácii sú všetkým možným, len nie dobrými vernými informáciami, a preto jednotlivec nedokáže tak ľahko pristupovať ku skutočnosti k takej, aká je. Najlepšie urobí, ak sa cvičí v získavaní dojmu o tom, aké sú tam skutočné pomery: Pokračuje boj alebo sa situácia odľahčuje smerom k upokojujúcemu vyriešeniu?

Nezávislosť krajiny sa rozvinie zo zrelosti jej občanov. Tí sú však ešte veľmi málo oboznámení so samotnou ideou a majú tendenciu prikloniť sa buď na jednu, alebo na druhú stranu. Oveľa viac hľadajú oslobodenie a ešte nie vznikajúce možnosti zrelého slobodného myslenia, cítenia a chcenia. Cesta k ideálu nezávislosti sa sprvoti zdá veľmi ďaleká. V každom prípade by ako prvé potrebovali prezidenta štátu, ktorý netúži po osobných narcistických záujmoch a ekonomických väzbách. Prezident je mnohonásobným vyjadrením ľudu a jeho záujmov. Tento prezident by musel prevziať zodpovednosť za krízu v krajine a nemal by obchodovať so Západom. Prvým krokom k nezávislosti je skutočne to, aby na krajinu neútočil ani Západ, ako aj to, aby sa táto krajina sama starala o svoje problémy a nevťahovala do nich iných.

V tomto zmysle môže u meditujúcich vykvitnúť predstava, že sa Západ stiahne zo svojej ukrajinskej politiky a Zelenského nechá samého v jeho tendenciách k materinskému lipnutiu.

Predstava nezávislosti, hoci teraz ešte ani neexistuje, môže však pomaly dostať ďalšie konkretizácie.

Pre meditáciu si človek predstaví slovo „nezávislosť" a doslova vytvorí obraz človeka v jeho plnej kapacite zrelého myslenia a konania, takže sa táto hodnotná cnosť bude môcť stelesniť. Kým je človek nikým alebo iba niekoho nasleduje, nemôže stelesňovať nezávislosť.

Prehlbujúce pramene:

(1) Slovo prezident pochádza zo slovesa predsedať, viesť zhromaždenie

Z latinského praesidēns, čo je príčastie prítomné činné od slovesa praesidēre — sedieť vpredu, predsedať, odvodené pomocou predpony od slovesa sedēre — sedieť; praesidēre znamená aj (o)chrániť, ochraňovať.

(2) Nezávislosť by mohla byť rozpracovaná v zmysle siedmeho cvičenia duše. V najvyššom ideálnom ohľade je duchovnou substanciou, ktorú nie je možné dosiahnuť priamym spôsobom. Praktický prístup k dosiahnutiu nezávislosti je rozvíjať intenzívny vzťah k určitej veci.

 

22. apríl 2022

Meditačný obsah č.135:

Nasledujúca meditácia a meditačná veta je uvedená na mojej internetovej stránke spolu s krátkym článkom.1 Východisko meditácie sa mi javí ako dôležité. Priaznivé je, keď cvičiaci dokáže k objektu svojej meditácie s istotou nadviazať vzťah a ďalej, keď vie, prečo nadviazanie vzťahu v duálnej forme predstavuje prvý krok k rozvinutiu opravdivejšieho spojenia a jednoty.

Každý jednotlivec môže svojím zaoberaním sa a činnosťou podporujúcou vývoj spolupracovať na svetovej kultúre. Nesmie však upadnúť späť do sveta polarít a takzvaných dobrých úmyslov. Meditácia je skutočnou prácou na vzťahu a koncentrácii.

1 https://heinz-grill.de/meditation-ukraine-trauma-gefahren/ 

po slovensky:  http://www.jogah.sk/index.php/novinky/podujatia-s-heinzom-grillom/425-meditacia-ukrajina-trauma-hrozba

30. apríla 2022

Meditačný obsah č. 136

Nasledujúci týždeň ešte raz obrátime pozornosť na pojem nezávislosť v presnejšom a podrobnejšom pozorovaní. Doteraz sformovaná meditačná veta ešte nepoukazuje podrobne na význam a pôsobenie človeka, ktorý rozvinul kvalitu nezávislosti.

Nezávislosť nezačína ani politickým zápalom, ani hľadaním materiálnych či ideologických výhod; nezávislosť sa v rastúcej miere rozvíja snahou o kultúrne hodnoty a duchovne pravdivé myšlienky. Je výsledkom odvážneho rozvíjania duchovnej práce.

Čo by to mohlo znamenať, keď sa táto meditačná veta veľmi jednoducho dovoláva odvážneho rozvíjania duchovnej práce? Spravidla sa človek charakterizuje ako nezávislý, keď si svoj stav so všetkými životnými podmienkami vypracoval samostatne a je veľmi málo závislý na vonkajších politických, sociálnych a ľudských predpisoch. Väzba, ktorá v človeku nepozorovane besnie a hrá svoju zatemňujúcu, dušu okupujúcu hru, môže v pomerne vysokej miere žiť aj v ľuďoch, ktorí si navonok spravujú svoju existenciu veľmi slobodne.

Z toho dôvodu treba pre meditáciu ešte raz dôkladnejšie obrátiť pozornosť na doterajšie vety, obzvlášť tiež na „odvážnu duchovnú prácu na vývoji". Aký je obraz nezávislosti, ktorý sa ukazuje prostredníctvom vydareného, uskutočňovaného a vyžarujúceho rozvíjania duchovnej práce? Existuje ideálny obraz, ktorý by nepredstavoval nezávislého človeka iba vo vonkajšom bytí, ale ho charakterizuje v celostnom zmysle, a tým v suverénnom, nezávislom poli pôsobenia, ktoré presahuje smrť? Je možné pomocou rozvíjania duchovnej práce a osobne mocnejšej, opravdivej nezávislosti pozitívne vplývať na svetovú rovnováhu? Ak je možné túto otázku potvrdiť, nie je potom povinnosťou každého človeka pokročiť vpred smerom k vyššiemu ideálnemu obrazu tejto hodnotnej duchovnej kapacity?

Najpriaznivejšie pre cvičenie je, ak si človek napíše na list papiera slovo nezávislosť a učí sa ho charakterizovať v súlade s cvičením duše, ktoré som dal k dispozícii v troch krokoch:

1. stupeň: Čo sa vo všeobecnosti mieni pod nezávislosťou, pri celkom svetských predpokladoch?

2. stupeň: Aké sú nebezpečenstvá v oblasti vôle, aby v súvislosti s nezávislosťou nevznikalo násilie alebo jednostrannosť? Ako vyzerá dobre vydarený obraz nezávislého človeka?

3. stupeň: V tejto fáze cvičenia bude teraz pojem „nezávislosť" opäť úplne nanovo vytvorený a popísaný v tom najlepšie mysliteľom ideálnom obraze. Cvičiaci pozná východiskové definície, avšak slovo rozvinie ešte raz nanovo, podľa najvyššieho ideálu.

Zdroj:

Cvičenia pre dušu, Štvrté cvičenie duše

7. mája 2022

Meditačný obsah č.137:

Schopnosť byť nezávislým je založená na pratvorivej duchovnej sile, ktorú nedokáže človek sám vyprodukovať z tela alebo z osobných potrieb, ale ktorú v priebehu dozrievajúceho života prijíma prostredníctvom cielených krokov konania a skúseností.

Skúsenosti dlhodobo prenikať do neznámej myšlienkovej oblasti, zotrvávať v nej a napokon zanechať vlastné dovtedajšie predstavy, takpovediac do určitej miery ich prekonávať alebo ich nahradzovať najbližšími vyššími predstavami, vedú k akumulácii silového potenciálu, čo vedie k rastúcej nezávislosti človeka. Každé takzvané prekročenie hranice vlastných doterajších horizontov do nasledujúceho neznámeho a doteraz ešte cudzieho územia vytvorí povzbudzujúce hnutia vôle, ktoré prenesú vedomie k novému usporiadaniu dovtedajších telesných pomerov. V nezávislosti sa oddeľujú myšlienkové sily od emócií, a tým na základe svojho rozumu môže jedinec prijímať rozhodnutia, ktoré sú v prospech väčšieho celku a odložia osobnú existenciu na druhú koľaj.

Protiklad – závislosť – spočíva na vnútrotelesných podmienkach, kedy je vedomie veľmi úzko spojené s telesným nositeľom. Takéto osoby sa chcú sami zachrániť, a osobne sa radi vyhlasujú za obete režimov, prenasledovania či nespravodlivosti. V týchto podmienkach, v ktorých sa vina vlastného zlyhania alebo osudu často premieta na druhé osoby, chýbajú vážne kroky dozrievania smerom k ďalšiemu a nevyhnutnému vývojovému stupňu, a z vonkajšieho pohľadu sa preto sprvoti zdá logické, že títo ľudia sa stávajú obeťami nespravodlivého konania. Nežije však väčšina populácie v schémach závislostí kvôli tomu, že títo ľudia nepodnikli podstatné duchovné a potrebné kroky vývoja?

Občas dokonca niektorí referujú, že im duchovným školením bolo ublížené, ale zabúdajú k tomu dodať, že vlastne nikdy neurobili vážne rozhodnutie, ktoré by bolo nosné, pre ciele duchovného vývoja. Kto sa vážne usiluje o duchovné obsahy a speje k duševnej dokonalosti, neublíži mu to. Nemôže trúsiť lacné výhovorky, že bol traumatizovaný kolegami alebo bol zavalený obsahom školení. V každom prípade duchovné školenie vždy znamená odvážne, inteligentné a premyslené postúpenie do reality, ktorá presahuje zmyslový svet a obvyklé podmienky. Výsledkom vždy musí byť väčšia nezávislosť, pretože myslenie, cítenie a vôľa sa členia, nanovo sa preorganizujú a posilnia sa.

Nasledujúca meditačná veta nadväzuje na pojem nezávislosti:

Pravda človeka oslobodzuje. Dosiahnutie správnej predstavy o nejakom fenoméne daruje intenzívny vzťah k nemu a nie iba k nemu. Správne rozvinutá činnosť predstavivosti pomocou zaoberania sa a pomocou práce, tvorí prvý stavebný kameň lásky k pravde a progresívne umožní nezávislý myšlienkový priestor a nezávislý priestor pre konanie.

Ďalšie zdroje:

Ghandi priniesol nezávislosť v politickej forme. Ak študujeme život Ghandiho, veľmi jasne zbadáme, že sa odvážil vstúpiť na celkom nové územie a vniesol ahimsa - nenásilie do politiky, odlišným spôsobom než joga.

Ďalšie meditácie

Predošlé meditácie

Môže dobrá meditácia zabrániť hrozbám?

Uverejnené 23.4.2022 na stránke Heinza Grilla

V nemčine: https://heinz-grill.de/meditation-ukraine-trauma-gefahren/

V slovenčine: https://heinz-grill.de/sk/meditacia-ukrajina-trauma-rizikam/

 

Meditácia svojím spôsobom nasmerovania speje ku konkrétnemu objektu alebo je zameraná priamo na myšlienku. Vždy existuje meditujúci a objekt meditácie. Príliš predčasné splynutie alebo dokonca od samého začiatku jestvujúce zjednotené vedomie bez rozčlenenia a diferencovanosti nepripúšťa žiadnu budujúcu a progresívnu činnosť z bytia človeka.

Pozemský život každého jednotlivého človeka potrebuje takzvaný odpor alebo – inak vyjadrené - vyžaduje si najrozmanitejšie výzvy, úsilie a fázy výdrže. Ak by neexistovala rozporuplnosť, ktorá je vo všeobecnosti daná existenčnými a telesnými podmienkami, nemohlo by sa vyvinúť vzrastajúce takzvané ja, a teda ani vlastné individuálne sebapociťovanie. V meditácii sa preto treba v každom prípade vyvarovať príliš skorého zjednotenia s objektom pozorovania v zmysle filozofie advaita, neduálnej reality1. Meditujúci musí dlhší čas pozorovať objekt a skúmať ho pomocou otázok. Začína v dualite, prežíva sa v nej a pomaly, ale isto formuje rastúci vzťah k svojmu meditačnému objektu. Z takéhoto úspešného vstúpenia do vzťahu a napokon z poznatkov, ktoré sa stadiaľ vyslovili, sa rozvinie opravdivé spojenie, ktoré má tendenciu pomaly smerovať do formy advaita, neoddelenosti, do takzvanej neduality.

V knihe „Kurz zázrakov" – je to dielo, ktoré vzniklo sprostredkovaním prostredníctvom média – je uvedená veľmi zvláštna meditačná veta. Podľa návodu tejto knihy má človek túto vetu myslieť so zavretými očami. Veta znie:

"Boh túto vojnu nevytvoril, a preto nie je skutočná."

(Kurz zázrakov, kap. 14, veta 4)

Použitie pojmu Boh a jeho zvláštne votkanie do výpovede, ktorej logika sa dá iba veľmi ťažko pochopiť, sa zdá absurdné. Súčasne sa nedá prehliadnuť, že ten, kto sa odvoláva na meditačnú vetu, ako je táto, sa tiež vydáva do neskutočného sveta a súčasne rozvíja vieru klamlivej povahy, pretože sa stavia na stranu dobra bez rozvinutia vzťahu k okolnostiam. Kurz zázrakov vsugerováva obraz sveta, ktorý spočíva na oddelení od reality v konvenčnom zmysle a na pojme Boha-ducha. Ako výpoveď zavádzajúcim spôsobom ukazuje, človek sa nepozerá ani na vojnu v jej vonkajšej podobe, ani sa nezaoberá súvisiacou logikou, ani pojmami, akým je napríklad pojem Boha. Channeling nevedie k poznávaniu duchovných svetov, ale k iluzívnemu používaniu takzvaných podaní (podávaných správ), ktoré majú v skutočnosti subjektívny organický pôvod. Z týchto dôvodov sa musia meditačné obsahy vyberať starostlivo a nikdy nie zo sprostredkovania od média, bez vzťahu ku skutočnému dianiu. Taká meditačná veta, ako je hore uvedená, v dôsledku jej iracionálnej logiky a chýbajúceho vzťahu podporuje nebezpečenstvo sebapodrobenia a vykoľajenia psychiky do sveta plného preludov. Ľudia, ktorí sa oddávajú takýmto myšlienkam, bez vedomého úmyslu podporujú vo svete veľkú polarizáciu smerom k materializmu. Pri channelingu chýba v istom zmysle rozlišujúce a kreatívne Ja, ktoré je nevyhnutné pre mierovú prácu a pre jasné formy kultúry. Chýbajúcim Ja a s nedostatkom vlastnej zodpovednosti sa rozvíjajú oveľa väčšie hrozby pre celkovú politiku, než keby sa rôzne strany iba vzájomne sporili.

Keď sa cvičiaci pozrie na krízu na Ukrajine a nenechá sa príliš rýchlo zviesť jednostrannými informáciami z médií k vytvoreniu si názoru, nemôže vlastne vôbec pociťovať nič iné, než zažiť prezidenta Zelenského s najväčšou nevôľou. Zelenského aura sa v priebehu jeho pôsobenia v politike zhoršila, je temná, a predsa sa k nej púta veľmi agresívny prvok so zvláštnou hnacou silou, takmer akoby nepokojný, oslnivo svietiaci. Dá sa predpokladať – a najmä ak sa zoberie do úvahy jeho aura – že v najbližšom čase budú z jeho strany nasledovať úplne iracionálne návrhy prostredníctvom jeho rozhodnutí, prípadne prostredníctvom jeho ochoty zastupovať cudzie mocenské záujmy. Existuje tu teraz skutočne väčšie nebezpečenstvo veľkých škôd, než v iných dobách.

Obr. © Ukraine Presidency/ZUMA Press Wire Service):

Predsedíčka Euópskej komisie Ursula von der Leyen a ukrajinský prezident Volodimir Zelenskij si potriasli rukou pri ich stretnutí 8.4.2022 v Kyjeve.

Gestá Ursuly von Leyen voči Zelenskému pôsobia veľmi nepríjemným dojmom. Ak prehnané podávanie rúk nechá človek na seba pôsobiť o niečo dlhšie a hlbšie, nevyhnutne si všimne, že obaja, hoci sú si navzájom veľmi cudzí, sa spájajú ako nejaký nástroj na dosiahnutie cieľa. Rola matky a syna, najmä keď má neprimeraný a zväzujúci charakter, však nesie so sebou takmer desivý potenciál nepriateľstva a aj keď sa zdá, že vonkajšie spojenie vyjadruje zdvorilé gesto, v skutočnosti transportuje boj, rozdelenie a agresiu. Gestá, aké sa odohrávajú na tejto politickej scéne, môžu znamenať vážne dôsledky pre budúcnosť.

Taký prezident akým je Zelenskij môže existovať jedine vtedy, keď už sú ľudia traumatizovaní a málo zastávajú vlastné stanovisko, prejavujú málo individualizácie a nezávislosti.

Pre meditáciu si cvičiaci predstaví nezávislého človeka v obraze a prejave, v charaktere a so svojou samostatnou tvorbou úsudku. Ukrajine bude veľmi dlho trvať cesta, kým sa štát bude môcť primerane posunúť zo svojej predchádzajúcej histórie a základnej nálady k nezávislému sebaurčeniu.

Meditačná veta, ktorá je vhodná na koncentráciu a napokon na výskumnú prácu:

Nezávislosť nezačína ani politickým zápalom, ani hľadaním materiálnych či ideologických výhod; nezávslosť sa v rastúcej miere rozvíja snahou o kultúrne hodnoty a duchovne pravdivé myšlienky. Je výsledkom odvážneho rozvíjania duchovnej práce.

Keď si človek týchto pár viet sprítomní a rozumejúc im v ich logike bude nimi prenikať počas určitej doby, vytvorí vo všeobecnosti duchovný potenciál, ktorý bude prechádzať do svetového stvorenia a ktorý pomocou tam vládnucich tvorivých síl, takzvaných anjelov, bude prúdiť do ďalšieho vývoja.

Poznámka

1 Advaita: Monizmus, náuka o jednote. Bytie je všebytím, v ktorom neexistuje skutočnosť duality. Úplné zjednotenie so všetkým. Opustenie oddeľujúcich princípov. Nebezpečenstvom tejto náuky je, ak sa berie bez dostatočného duchovného školenia a bez vývoja duchovného vnímania bytostných princípov vyšších svetov, že ašpirant v pocitovej jednote bez skutočne vnímajúceho a dostatočného spojenia vytvorí iba subjektívnu ilúziu. Veľmi ľahko si zamení emocionálnu jednotu s realitou ducha.

Ochorenie korona – šanca pre budúcnosť

Článok Heinza Grilla uverejnený 30. marca 2022
na jeho stránke po nemecky: https://heinz-grill.de/corona-suggestion-heilung/
po slovensky: uverejníme link, keď bude článok preložený

Medicínske pozorovania korony

Lekár Dr. Shankara Chetty ošetril v Afrike viac ako sedem tisíc pacientov, ktorí ochoreli na koronu. Výskumom, zaoberaním sa, pozorovaním obrazu choroby a jej foriem priebehu prišiel k výsledku, že táto vírusová infekcia veľmi často prechádzala do alergie, ktorá jednotlivým pacientom neraz spôsobovala ďalšie veľké komplikácie. Podľa tohto pozorovania sa takzvaný dlhý kovidový syndróm pravdepodobne stane problémom v dôsledku alergických následkov. Podľa skúseností Shankara Chettyho podávanie antihistaminík zmiernilo zápalové podráždenia a dýchacie ťažkosti.1)

V dôsledku mnohých sugescií a pripojených strachov, ktoré korona infekciu sprevádzajú alebo dokonca príčinne motivujú, dostáva sa vegetatívny nervový systém so svojimi parasympatickými a sympatickými riadiacimi funkciami do neporiadku a nevyhnutne sa prejavujú zápalové následky, dýchavičnosť2), problémy srdcovo-cievneho obehu a dlhšie fázy vyčerpania. Ktoré terapeutické opatrenia dokážu regenerovať túto vegetatívnu nerovnováhu, ktorá vysiela zdola nahor svoje disharmonické riadenie v dýchacích cestách? Existujú lieky, okrem silných psychofarmatík, ktoré môžu pomôcť proti nekoordinovanej, vnútornej situácii, ktorá sa stala autonómnou?

Vegetatívny systém so svojimi nevedomými kontrolnými mechanizmami má tú zvláštnosť, že je veľmi ťažké mať naňho dosah pomocou vonkajších opatrení a dokonca aj akoukoľvek disciplínou alebo pomocou autosugescie. Svoje pôsobenie v tele usmerňuje podľa spontánnych a možno, ak sa to tak dá povedať, veľmi svojvoľných a nie vždy fyziologicky zdravých procesov. Ovplyvňovanie vegetatíva sa teda musí diať nepriamo a čo najmúdrejšie cez vedomie.

Senzorické a motorické nervy

Alergie, zápaly hltana, priedušiek, záchvaty kašľa a dýchavičnosť doslova pripútavajú pozornosť ľudí k fyzickému telu. Samotné dýchanie by v prípade zdravého stavu malo prúdiť prirodzene a uvoľnene a nemalo by byť priškrcované žiadnymi zabraňujúcimi zápalovými reakciami. Avšak práve záchvaty kašľa oberajú pacienta o prirodzenú komunikáciu a doslova ho držia v jeho vlastnom dýchacom systéme. Podľa príznakov podráždenia v hrdle a prieduškách môže ten, kto má vyvinutý duchovný zrak, rozpoznať, že pacienta obťažuje takzvaná astrálna bytosť, väčšinou s jasne jedovatým charakterom. Voľne nie je táto astrálna bytosť očami viditeľná, avšak s istým sústredeným pozorným vnímaním sa dá vytušiť. Pacient veľmi často zažíva, že záchvat ho napadne akoby zvonku a reaguje proti tomu prudkým kašľom. Väčšinou záchvaty kašľa dráždia sliznicu stále viac a postihnutý stále viac vťahuje napádajúce astrálne telo zvonku do svojho vnútra. Zápal takto zasahuje intenzívnejšie do organizmu.

Kvôli čo najobjektívnejšiemu a zdravému vnímaniu pacient potrebuje mocný nervový základ a to zvlášť v zmysle senzibilných nervov. Každé pozorovanie, ktoré zodpovedá objektívne a slobodne danej záležitosti a skutočným okolnostiam, si vyžaduje istý druh prekonania telesne zviazanej situácie a určité ustúpenie, stíšenie dispozície motorických vôľovo orientovaných nervov. V každom prípade infekcia korona potrebuje na vyliečenie vedomé používanie senzibilných nervov, a tým rozvinutie objektívnych zmyslových pozorovaní a jasného tvorenia predstáv. Senzibilné nervy prijímajú a pokiaľ ide o smerovanie ich pohybu, sú centripetálne, orientované aferentne (postupujúc k centru) z periférie do vnútra, zatiaľ čo motorické nervy vyžarujú centrifugálne a prenikajú k periférii.

Keby teraz niekto chcel rozvinúť nové kroky vo svojom živote, nezačínali by v motorickej horlivosti, ale v pozorovaní rozličných okolností a v rozvinutí čo najjasnejších pochodov myslenia. Choroba korona pre svoje liečenie potrebuje tieto rozličné objektívne formy vedomia. Jednotlivý človek by sa chcel novo nadobudnutým vedomím náležite upriamiť na lepšie centrovaný vnútorný stred. Ak to jednoducho vyjadríme, chcel by prekonať staré štruktúry a pomocou objektívnejšej práce vedomia nadobudnúť konštruktívnejšiu, vnímavejšiu a múdrejšiu realitu.

Prekonanie disharmonického vegetatívneho riadenia

Podľa jednej zákonitosti duchovného vývoja utrpenie ostáva tak dlho, pokiaľ sa nerozpustí pomocou lepšej a potrebnejšej štruktúry. A preto v organizme prakticky veľmi často pretrvávajú vegetatívne disharmónie a zapríčiňujú stavy vyčerpania alebo chronické zápaly, kým vývin nedokáže dospieť na nasledujúci želaný stupeň. Korona totiž si vyžaduje tento nový začiatok, ktorý individuálnym spôsobom čaká vo vedomí každého jedného človeka.

Kľúčový bod tohto nového začiatku tvorí vedomie a spôsob dýchania každého jedného indivídua. Spravidla je celé dýchanie svojou kvalitou, svojím rytmom a svojím nasmerovaním navonok čo najintenzívnejšie spojené s nevedomým, a tým s vegetatívnym autonómnym riadením. Vo všeobecnosti ľudské indivíduum dýcha podľa karmických predpokladov, alebo inak vyjadrené, podľa osobných vlôh. Keď sa teraz tento proces dýchania naruší zápalom, trpia prirodzené zmyslové pohyby smerujúce k svetu, ako aj všetky životné sily. V prípade kašľania telo chce totiž vedomie pohltiť a tesne ho pripútať na seba. Ako sa človek oslobodí od týchto útokov?

Najskôr musí zápal v tele vyliečiť. Ak však v dôsledku stále pretrvávajúcej vegetatívnej nerovnováhy zostanú ďalšie reakcie ako alergie alebo nové podráždenia, pacient sa musí zdisciplinovať a naučiť sa používať svoje vedomie nezávisle od tela. Musí riadne trénovať určitú vytrvalosť a výdrž pozornosti a myšlienkové procesy k určitej téme. Ako jedinec získa nový začiatok, ktorý by primäl to doterajšie genetické k ustúpeniu?

Čím viac sa takýmto spôsobom cvičiacemu podarí myslieť dlhšiu dobu dobrú ideu a previesť ju do praxe, tým viac sa rozvinú životné sily, takzvané nové éterické sily. Nie len výživa spôsobuje určité energie v tele, dokonca sú to oveľa viac rozvinuté myšlienky, ktoré sú sledované počas dlhšej doby a ktoré reprezentujú ideál čo možno najvyššej hodnoty, čo spôsobuje zdravé éterické posilnenie. Spirituálne štúdium, ak je brané vážne, dokáže v tejto súvislosti poskytovať mimoriadne dobé predpoklady na liečenie a očisťovanie vegetatívneho systému.

Liečenie pomocou slobodného dýchania

Najlepšie však je, keď cvičiaci okrem obsahov vedomia, ktoré kultivuje, bude venovať pozornosť aj dychu. Nakoľko slobodne plynie dych? Pozorovanie dychu predstavuje disciplínu, ktorá nie je nevyhnutne príliš náročná.3) V zásade by mal byť dych voľný od emócií a mal by sa pohybovať cez pľúca zodpovedajúco k procesom vedomia ľahko a bez tiaže. Čím viac sa vyvinie táto sloboda pri dýchaní, tým ľahšie sa v stretnutí rozvinie vedomie navonok. Slobodným dýchaním budú vnímateľné nové priestory. Nejde však priamo o vedomú dýchaciu gymnastiku, ktorú by teraz cvičiaci mal rozvinúť, ale skôr o senzorickú schopnosť pozorovania spôsobov dýchania a cielené rozvinutie určitých obsahových predstáv a foriem vedomia. Jasné a osamostatnené myslenie, ktoré je slobodné od sugescií a rovnako nie je príliš motoricky poháňané emocionálnymi chúťkami, vedie k tomu krásne otvorenému cíteniu priestoru, v ktorom sa môže dych pohybovať uvoľnene. Jednotlivec, ktorý toto cvičenie zvládol, spravidla veľmi rýchlo dokáže prekonať vyčerpanie a začať so zdravým rozvíjaním vzťahov.

V princípe sa v dychu zrkadlia všetky strachy alebo prevzaté sugescie. Rovnako nepriaznivé vzťahy s ich konfliktmi, či už vedomými alebo nevedomými, nedovoľujú viac voľne prúdiť dychu a jedinec si s každým výdychom a nádychom vnáša nevyriešený emocionálny balík do seba a vynáša ho von do vzdušného priestoru. Dych je týmito psychickými, väčšinou nevedomými vplyvmi charakteristicky zaťažený. Preto ten, kto sa snaží o vyliečenie, môže pozorovaním dychu zažiť nový slobodný priestor a s trochou cvičenia zbadá, ktoré sú to vplyvy, čo sa prostredníctvom pohybu vzduchu dostali do vnútra až k fyzickému ochoreniu. Je to vedomie, čo nakoniec dokáže dych a celého človeka urobiť slobodnejším.

Praktické cvičenie na uvoľnenie dychu

Človek vstúpi do nejakého priestoru, či už je to miestnosť, izba alebo prirodzene otvorený pozemok. Tým, že fyzické telo vstúpilo do tohto priestoru, zaujme tam pre seba určitý priestor. Každá fyzická forma si vyžaduje pre seba nejaký priestor, má nárok na vlastnú hmotu a vytláča vzduch.

Predstava, že človek vojde do nejakého priestoru a teraz ho vníma bez nárokovania si vlastného priestoru, však citlivým spôsobom zvyšuje jeho pozornosť. Na jednej strane sa nachádza vlastné telo. Vonku sa nachádza priestor, ktorý sa podľa okolností, ak ide o ohraničenú izbu, môže zdať dokonca ako úzky. Stále je to však priestor a ten sa dá vnímať citom. Keď cvičiaci prežije priestor skutočne vedome, a je jedno aké má kvality, pocíti zmenu vo svojom dychu. S priestorom zažije atmosféru vzduchu. Cit pre priestor a pohyb dychu patria blízko k sebe. Vnímanie vzdušného a všeobecne obkolesujúceho ovzdušia vzrastá. Ľudské vedomie získava prostredníctvom priestorových vnemov veľmi senzibilný vzťah k dychu. Šírka priestoru sa môže citlivo zväčšiť, hoci fyzické telo samo pre seba vypĺňa určité proporcie. Široký priestor predstavuje určitú formu zážitku, pri ktorej všetko fyzické ustúpi a dýchanie sa v tom momente uvoľní. Cítenie priestoru vedie ľudské vedomie do väčšej perspektívy a oživí pocitový život zvonka smerom do vnútra, alebo inak vyjadrené, z väčšej otvorenejšej formy do menšej. Telo sa nachádza v priestore a je samo v sebe mikrokozmom, zatiaľ čo ho obklopuje väčší makrokozmos s určitými priestorovými proporciami.

Oslobodenie dychu vedie k prirodzenému uvoľneniu a k vzrastajúcej schopnosti pozorovania. Vedomie sa dokáže v každom prípade na okamihy nanovo orientovať, keď sa cielenou pozornosťou rozpína do priestoru, rozšíri sa a uvoľní sa zo zajatia tela.

Cvičenie je jednoduché. Žiada si iba cielene vytvorenú predstavu, pozornosť a schopnosť pozorovania. Veľmi rýchlo po pár cvičeniach sa dá pocítiť regeneratívny senzibilný prospech. Dych získa väčšiu slobodu a vedomie zažije okamihy nových zmyslových vnemov.4) 5)

Poznámky

1) Viď rozhovor s Shankara Chetty na YouTube.

2) Dispnoe je medicínske označenie dýchavičnosti, tak často nastupujúcej aj v kontexte korony.

3) Podnety k pozorovaniu a rozvoju slobodného dýchania nájdete v knihe „Slobodný dych".

4) Viď „Slobodný dych – kniha cvičení"

5) Rozličné priestory a dojmy z nich dávajú ľudskému vedomiu veľmi rýchlo pocit šírky alebo úzkosti. Do istého stupňa je fyziológia dýchania závislá na týchto vonkajších dojmoch, ale iba do určitého stupňa. Základná vedomá pozornosť na rôzne priestorové okolité dimenzie oslobodzuje ľudské vedomie od tela a následne sa dych viac oslobodzuje od prirodzenej vegetatívnej autonómie. Dych nadobúda novú a ľahšiu kvalitu.