Nechceme Vás učiť a vnucovať Vám náš obraz sveta a človeka, chceme vo Vás podnietiť sily a schopnosti, ktorými si Vy sami vytvoríte pravdivý obraz o sebe a o svete.

Výživa a dávajúca sila človeka

Dopredaj posledných výtlačkov stále aktuálnych kníh, podľa ktorých cvičíme, za znížené ceny:
Duševná dimenzia jogy 12 €
Preduchovnenie tela 10 €


Joga a rakovina

Podujatia s Heinzom Grillom

Meditácia 68

Posúdenie vlastnej osobnej sféry pôsobiacej na okolitých ľudí, na svet a na vesmír, ako aj na duchovný svet, sa deje pomocou analýzy, ktorá v žiadnom prípade nesmie prebiehať na základe väzieb, ktoré sú malicherné, moralizujúce, či zúžené alebo na základe silného naviazania na hmotu.

Tak ako situácia s koronou nemôže byť hodnotená iba na základe jednoduchých argumentov „pre a proti", ktoré vychádzajú z osobného strachu, že napríklad preto je niekto za očkovanie a za opatrenia, lebo si robí starosti o svoje zdravie, alebo na druhej strane je proti nim, lebo sa vzhľadom na svoje ego cíti byť obmedzovaný vo svojej slobode, rovnakým spôsobom človek nedokáže posudzovať svoje vyžarujúce pôsobenie na duševný svet, to znamená na kozmos a tiež na duchovný svet, ktorý prejavuje tie najvnútornejšie tvorivé sily, a nemôže ani správne vnímať svoju sféru pôsobenia v sociálnej, či materiálnej oblasti, lebo v malichernom svete vlastného uzavretia nenachádza nijaké kritériá.

Pohľad na väčší celok a zodpovednosť voči ľuďom a rozhodné vývojové otázky, ktoré sa týkajú ľudstva a Zeme, otvárajú bránu k vlastnému osobnému úsudku o vyžarujúcej sfére a o jej účinkoch. Kladenie otázok, ktoré treba rozvinúť pre meditáciu, si vyžaduje nanovo veľmi dobrú konsolidáciu, prakticky prvé zozbieranie vhodných kritérií, a až keď je myšlienkový rámec dostatočne ďaleko vypracovaný, vedie ku skutočnému prvému hodnoteniu toho, ako indivíduum pôsobí vo stvorení sveta a ako sa sily budujú alebo ničia. V žiadnom prípade sa človek pri tomto kladení otázok nemôže obmedziť na malicherné moralizujúce unáhlené hodnotenie. Kto sa školí v meditácii, opúšťa cestu úzkych závislostí a zväzkov v egu a zúčastňuje sa na kladení kozmických a duchovných otázok.

Až keď jednotlivec k otázke dostatočne rozvinul rozsiahle kritériá, dokáže sám seba posúdiť v členení na myslenie, cítenie a vôľu. Ako sa teda dajú tieto tri sily čo najlepšie spoznať v ich kvalitách a vyžarovaní? Každopádne človek musí viesť zrak k vlastnej analýze a rovnako aj do diaľky, lebo podobne, ako oči nedokážu samé seba vidieť, ani dostatočná seba-analýza nemôže nastať, keď sa osoba nevníma vo vzťahoch k svetu a k ostatným ľuďom. Kto napríklad trpí oslabením očí, nezbadá to bezprostredne na očiach, ale na vzťahoch očí a objektov sveta.

Úloha tejto seba-analýzy a súčasne úsudok o obsiahlom postoji, aký zaujíma človek vo svojom osobnom nasmerovaní voči celému svetu a svetovému stvoreniu, sú náročné, ale môžu otvoriť lepšiu vlastnú perspektívu. Vo výhľade na rok 2019 som napísal, že pre každého jednotlivého človeka existuje určité najlepšie postavenie vo svete, ktoré môže vyžarovať z múdrych myšlienok a nakoniec dosiahnuť vysokú úroveň realizácie. Človek vtedy dokáže pôsobiť, keď zaujme svoj skutočný, možný a zodpovedný postoj s rozhodnosťou. Postoj jedinca môže ostať zdržanlivý, stiahnutý, spojený s traumou alebo kompenzujúci pomocou závislostí. V každom prípade ten, kto sa skutočne zaoberá meditáciou a chcel by robiť spirituálne pokroky, musí svoj pohľad vyniesť ponad malicherné egoistické závislosti a musí sa zakladať na širšej celkovej vízii.

O spoločných stretnutiach a cvičeniach duše

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Výhľad na rok 2021 – 5. časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Temný tieňový prízrak v kozme

Článok Heinza Grilla uverejnený 1.1.2021

na https://heinz-grill.de/gewissen-kultur-2021/

Tmavá postava, ktorá je v kozme nadzmyslovo viditeľná ako zacláňajúci šiator, nie je iba abstrakciou, nie je len akoby teoreticky udržiavaným symbolickým obrazom, je to astrálna skutočnosť, ktorá v sebe nesie silu. Túto postavu v sanskrite nazývame asura a svojím negujúcim „a" na začiatku slova znamená „ten, ktorý nezodpovedá Slnku" („ne-slnečný"). V starých dobách bytosť asura predstavovala veľmi neutrálny útvar, ktorý však mal v sebe veľkú silu.

V roku 2021 mnoho osôb, ktoré sa dobre, ale ešte nie dostatočne pokrokovo snažia o pravdu, budú hnaní do extrémnych núdzových situácií. Zažijú nátlakové záťaže, ozajstné donucovania, stavy slabosti a napokon budú podliehať oslabeniu tvorivého myslenia, ktoré vedie k najrôznejším pochybnostiam. Keď ich rozhodnosť nebude hneď od samého začiatku pevná a dokonalá, zmocní sa ich duch času, teda sugescie a záťaž prostredníctvom strachov. Sugescie tejto doby pomocou vplyvov asurov premôžu mnohých spirituálne sa snažiacich a osoby upriamené k pravde. Pri vonkajškovom pohľade sa v ľudstve odohrávajú skutočné scény prenasledovania mysliacich ľudí. Ale to, že môže dôjsť k tomuto prenasledovaniu mysliacich ľudí alebo ľudí, ktorí sa odvážia urobiť malý krok v myslení, sa deje pôsobením výdaja síl asuru, bytosti, ktorá sa skutočne sformovala vo vesmíre. Dodá veľkú silu tým, ktorí v sebe nesú sadistické sklony a "len tak športovo" chcú ostatných očierňovať. Privedú na svetlo dňa fascinujúce rečové umenie, avšak budú to čisté projekcie.

Ako sa to stane, že tí, ktorí majú síce dobré, ale nie celkom dostatočné snahy, budú poriadne zrazení na kolená? Udeje sa nasledovné: Tieňová postava vysiela ustavične svoje nevídané sily. Pôsobí ako utajený neviditeľný vyžarujúci satelit. Pôsobiace a predsa existujúce štíty z kozmu, teda z tejto bytosti sú prítomné ako neviditeľné účinky jednotlivých planét. Nie je povedané nesprávne, že táto tieňová postava alebo temný štít v kozme pôsobí ako nejaká osobitná planéta pridaná do svetového stvorenia. Udalostiam roku 2021 dokážeme porozumieť, pravdaže, iba vtedy, keď zohľadníme túto sféru pôsobenia, ktorá vychádzajúc od sadistických a projektujúcich ľudí pôsobí nahor a napokon opäť z kozmu žiari nadol.

Asurická tmavá a mocná postava sa skladá, ako bolo povedané, zo súhrnu ohováračských a vyčleňujúcich akcií, ktorými trpia dobrí vedci a múdre osobnosti a tvorí osobitnú jednotku sily. Je ako veľká bytosť, ktorá je známa v ezoterických školách, ako je rozikruciánska škola a označujú ju pojmom elementál. Teraz sa stala kozmickým elementálom. Ten, kto kráča po duchovnej ceste a kto sa teraz dostane do pochybností alebo ponorí svoju dušu do rozpolteností a strachov, pretože zažije esenciálne skúsenosti prahu, veľmi ľahko skĺzne do chápadiel tejto ticho pôsobiacej temnoty kozmu. Navonok možno zažije ťažkosti vo vzťahoch alebo existenčné problémy. Tento vonkajší život so všetkými jeho nepríjemnosťami a protichodnými požiadavkami mu dáva dôvod na strach. Pod vplyvom každodenného stresu zabúda na zameranie k ideálom a zanedbá jasné kroky pozorovania a zaoberania sa s nastávajúcimi cieľmi. V núdzi pozemských ťažkostí zažíva zrazu ako ho nejaká bytosť obopína, akoby ho ochraňujúc upokojovala cudzia materinská náruč. Avšak je to vlk, ktorý podáva labu; ibaže v temnote danej situácie nie je ako vlk rozpoznaný. Malý moment nepozornosti a dôjde k zrieknutiu sa seba. Ciele a do budúcnosti predsavzaté ideje sú stratené. Ten, kto sa takto snaží, zbadá, že dotykom materinskej vlčej laby strachy ustupujú a on cíti, akoby sa povoľovali skrutky každodenného života. Tí, ktorí sa teraz spájajú s touto bytosťou zdanlivo krásneho uvoľnenia, rýchlo cítia odľahčenie a rozvinú istý druh pseudo-blaženosti. Cítia sa ako oslobodení od napätí. Súčasne zbadajú, akoby stáli voči doterajšej minulosti ako cudzí a už sa viac nechcú hlásiť k svojim niekdajším snahám o pravdu ani k hľadaniu spravodlivosti. V stave, do ktorého sa teraz dostali, sa rozlúčia s úsilím o pravdu, ktoré je plné napätí. Odchádzajú k nečisto vyžarujúcemu elementálovi, teda asurovi do akéhosi zahalenia.

S týmto nevideným avšak vysoko účinným astrálnym zväzkom, ktorý pôsobí skoro ako droga, kĺžu udalosti sveta okolo človeka skutočne bez akejkoľvek citovej odozvy. Jeho duševné rozpoloženie riadi apatia namiesto empatie. Cíti sa zrazu chránený, lebo sa ponoril do určitej nevšímavej nedotknuteľnosti a do necitlivého sveta, ale nie je schopný vnímať, že sa vzdal svojich snáh o pravdu a väčšiu slobodu. S týmto vstúpením do naozaj zahaleného stavu vzdania sa seba, títo ľudia získajú mimoriadnu silu zdanlivej duševnej vyrovnanosti, ktorá je však odštiepením od reality. Energia k nim priteká, zatiaľ čo iné osoby, ktoré sú menej zahalené a predsa sa snažia o pravdu, sa musia energie vzdať.

V prognózach na rok 2021 by nemala chýbať táto záležitosť o prevzatí človeka až ku skutočnému vytvoreniu obalu u bývalých spirituálne hľadajúcich alebo u osôb hľadajúcich pravdu. Ľudia, ktorí spirituálne mnoho dostali, by mali dnes vyžarovať smerom von veľké sily. Ale oni sa zo spirituality sťahujú kvôli tomu, aby získali vo svete uznanie.1 Aký veľký by to bol rozdiel, keby po celom svete bolo rozložených päťsto osôb s aktívnymi snahami o duchovné pravdy a o spiritualitu a nezávisle každý deň sledovali svoje ciele a prekračovali prah subjektivity k objektívnemu skúmaniu pravdy!2 Dokázali by nastoliť úžasnú svetovú rovnováhu a zabrániť tomu, aby chudobní ešte viac chudobneli a bohatí naďalej v nešvároch a vykorisťovaním bohatli. Ďalej by dokázali posilniť úroveň zdravia a zhoršujúcej sa situácii v krajinách tretieho sveta by dokázali priniesť požehnanie svetovej vyváženosti. Žiaľ, však prognóza na rok 2021 nie je veľmi dobrá, lebo mnohí, ktorí veľa dostali, sa pasívne vzdávajú podmienkam doby.

Kozmická asurická postava tieňov zapožičiava vyslovene vysoké množstvo energie, predovšetkým tým, ktorí sú deštruktívni. Vyžaduje si cenu zrieknuť sa seba. Ten, kto sa jej oddá, už viac nesmie svojim myslením pozrieť do očí spirituálnym pravdám, skutočným princípom zdravia a morálne estetickým otázkam vývoja. Ak sa však jedinec – a to bude, žiaľ, iba veľmi málo osôb – bude snažiť o hlboko siahajúce poznanie fyzických, duševných a duchovných skutočností, bude sa v duši pociťovať v istom zmysle ako bez domova. Bude zažívať nálady, akoby stál osamotený na vrchole kopca a nikdy sa už nesme vrátiť späť do údolia. Odvaha k tomuto osamelému kráčaniu je možná iba u máloktorých.

Rok 2021 prinesie veľmi veľa náhlych a nečakaných udalostí. Tie sa v tomto momente vôbec nedajú presne definovať. Môžu sa ukázať vo veľmi bojovných a násilných mocenských hrách, ale môžu sa tiež náhle ohlásiť v najzvláštnejších formách napríklad v boji proti očkovaniu alebo diktátorskými mocenskými prevratmi. Naplánované sú v každom prípade šokujúce udalosti, ktoré budú ľuďom vnucované ako akési východisko z núdze. Politika sama vie, že nedokáže vykonávať vedenie, a preto budú opatrenia na zachovanie doterajšieho stavu iracionálne a stále akosi násilné.

Avšak zamerajme pohľad viac na jednotlivého človeka a jeho vnútorné prežívanie a vznikanie. Popri jednotlivým osobám, ktoré na charakterovej a morálnej hrane svojej existencie stoja veľmi ostro, nachádza sa totiž dnes aj veľká časť ľudstva na určitom prechode cez prah, na ktorom sa, bohužiaľ, veľa ľudí obracia k domnelej pasívnej istote pri stiahnutí svojho ja, alebo, ak nájdu odvahu, skutočne sa vzpružia k energickej a neochvejnej duchovnej duchaprítomnosti.3 Skupiny nebudú poskytovať žiadnu oporu pre úspech spirituality; prechod cez prah dokáže uskutočniť iba jednotlivec. Dimenzia, ktorú budhizmus kedysi spájal s okamihovou prezenciou alebo prítomnosťou, ktorá sa dnes nesprávne stotožňuje s cvičeniami pozornosti, ktoré predstavujú subjektívne zotrvávanie v rámci osobných hraníc, si vyžaduje každodenne od človeka vysokú silu pružného napätia nasmerovaného na koncentráciu. Cena, ktorú jedinec musí pre vývoj zaplatiť, je, že sa musí rozlúčiť s akoukoľvek pohodlnosťou a akýmikoľvek nátlakmi telesných túžob a myšlienku musí priviesť do reálnej cieľovej vízie.

Avšak budú tu niektorí ľudia, ktorí dokážu vykonávať tento druh prítomnosti v myslení a celkovo v duši so silou pnutia. A tí rozhodne prejdú do kultúrneho ducha budúcnosti. Individuálnym spôsobom budú stelesňovať kresťansko-duchovný princíp. Rok 2021 prinesie zopár umelcov a spirituálnych osôb s vysokou duchovnou energiou a múdrosťou lásky. Tí budú prostredníctvom vylúčenia rásť do dimenzie myslenia slobodnej od polarít, často budú celkom jedineční a vnútorne budú vnímať najskrytejšie kresťanské hodnoty duchovného odkazu. Budú navzájom o sebe vedieť, hoci budú priestorovo vzdialení a nebudú pestovať nijaké dlhé telefonáty.

Ako by mohla vzniknúť nová kultúra s nosným charakterom?

Po pralaji, po rozpúšťaní, nemôže hneď nasledovať v tom istom momente prabhava, vzostup novej dimenzie. Existencia mierovej, ekologickej, estetickej, ľudsky morálnej a slobodnej kultúry sa musí najskôr veľmi obsiahlym myslením s dobrou výdržou myslieť ako idea a napokon ju priviesť ako ideál do cítenia a chcenia, aby naozaj mohla vstúpiť do sveta. To negatívne by mohlo byť pre silu tejto kultúry tým najlepším popudom, pretože keď sa raz ľudské vedomie nachádza v ničote, obrazne akoby v sutinách padlých štátov, kostolov a dedín, je potrebná veľká fantázia myslenia, ako morálna a regulujúca inštancia Ja, aby ideálnym spôsobom podporila vzrastajúci vývoj. Nemecko by túto silu malo, ale práve Nemecko bude v roku 2021 najviac podliehať silám odcudzenia. Toto prvé duchovné semienko sa bude môcť rozvinúť iba v menších náznakoch a na konkrétne vybraných miestach.

Najrozličnejšie profesijné skupiny by moli vytvárať lepšie vklady do budovania svedomia a k dosiahnutiu kresťansko-duchovného4 vedomia, lebo sa môže rozvíjať práve vtedy, keď na seba narážajú tie najostrejšie polarity. Ľudia by vo svojich povolaniach mohli ďaleko viac narovnať nosnú morálku, ktorá v najideálnejšom zmysle charakterizuje čestnosť v práci. Preto lekári, ktorí by chceli ako najvyššiu prioritu podporiť zdravie ľudí, by v žiadnom prípade nesmeli podliehať politike, ale museli by svoju odbornosť zriaďovať na základe vzrastajúceho svedomia a predkladať hodnotu svojej práce so strany osobného cítenia. Nesmú sa nechať degradovať na homo mechanicus. Museli by sa individualizovať z celého svojho porozumenia lekárskej cti, pozdvihnúť sa k prezentovaniu liečebného umenia, ktoré je vždy spojené s vlastným autentickým nasadením. Kristus môže v lekárovi povstať iba v nezávislom martýrskom Ja, ktoré sa stane nezávislým od vonkajšieho uznávania politiky, ekonomiky alebo od kolektívnych očakávaní. Teraz by človek svojím svedomím mohol nájsť svoje oprávnenie a systémovo orientované alebo systémovo relevantné usmernenia by nehrali rolu. Sudcovia, štátni prokurátori a advokáti by ako najvyššie pravidlo mohli uznávať právo a nikdy by sa neohli podľa predstáv politického ducha doby. Na to by museli osobne pristúpiť a pozdvihnúť svoje najvyššie možné morálne svedomie.

Spirituálne orientované osoby by v súčasnej dobe mohli svoje ego celkom zanechať bez askézy a bez kastovníctva alebo zdĺhavých sebaanalýz, lebo každý deň by mali obsahovo bohaté ideje, ktoré by celkom sformulovávali na ideály a inšpirovali by vízie budúcnosti. Otázka osobných energií by bola prebytočná, lebo ja by mohlo vstupovať do sveta v úplnom čine lásky. V dôsledku mnohých opomenutí alebo nivelizácie a v dôsledku predsa len rozšíreného malicherného uznávania svetom práve spirituálne orientované osoby zameškali svoje úlohy a pestovali iba svoje vlastné energie. Prognózy na rok 2021 vyzerajú preto tak zle, lebo roky chýba skutočné budovanie pevných spirituálnych kapacít.

Keď novinári zbadajú, ako sa z nich tak často stávali slepé nástroje mašinérie doby, chceli by napriamiť svoje svedomie a do spravodajstva etablovať element morálky. Zopár tých, ktorí sa snažili v žurnalistických výkladoch o korektné informácie, boli mocou manipulácií vyštvaní z práce. Oni by najnaliehavejšie potrebovali podporu spirituality. Ak by však vzniklo spojenie spirituality všeobecne s rôznymi odbornými oblasťami, bolo by možné v narastajúcej miere morálne zosilnenie. Pohľad do duchovných svetov, ak je dostatočne pestovaný s poznaním, udeľuje duši práve tú pratvorivú silu5, s ktorou človek získa odvahu napriamiť svoje svedomie.

Ako povedal Rudolf Steiner, cirkev by sa musela vyhlásiť za nadbytočnú, lebo keď v skrytosti hrá svoje mocenské hry v ekonomike, len prispieva k depresiám a iným falošným formám viery. Žiaľ, aj v roku 2021 budú cirkevné štruktúry ďalej manifestovať svoje obchodné činnosti, ibaže rafinovanejšie.

Každý jednotlivec, ktorý sa vzpruží ku skutočnej morálke, môže do sveta dávať rovnováhu, zvlášť ak bude prepustený z práce. Kto však premešká príležitosť venovať sa hlbšiemu budovaniu svedomia a napriamenia morálnych postojov, a to bude, žiaľ, väčšina, tak sa horné a dolné svety, to znamená duchovné hierarchie a ľudstvo, dostanú do ešte viac vnímateľného rozdvojenia. To sa ukáže už v citovom ochudobnení jednotlivých duší. Ukáže sa to však aj pri ťažkostiach vo vzájomných vzťahoch. Očividný príklad, ako nejaký človek stratí duchovný prístup k vyšším hierarchiám, sa v roku 2021 prejaví v tom, že človek bude robiť také najbláznivejšie scény a výstupy, že keby sme ich pozorovali pred 20 rokmi, identifikovali by sme ich ako terapeutické divadlo. Budeme sa napríklad pýtať, či osoby, ktoré sa prihovárajú na verejnosti, chcú predvádzať ironickú karikatúru, alebo či svoje slová mienia vážne. V každom prípade sa na scénu dostanú bláznovstvá bez pocitov úcty voči sebe samému aj voči tomu, koho tie obviňujúce scény udávajú.

Jednotliví často vyčerpaní občania by sa radi pripojili k nejakému guruovi, k nejakej vedúcej osobe alebo k novému náboženskému hnutiu. Tieto predstavy sa v roku 2021 nepodarí naplniť a je dobre, že sa to nepodarí, to bude výzva pre kresťansky-duchovný potenciál v človeku a to znamená, že on sám sa vzpriami a že aj v troskách všetkých minulých udalostí nasmeruje svoje myšlienky k najvyšším víziám a nakoniec bude musieť dať týmto myšlienkam konkrétny priebeh. Tento proces bude vratký a bude stále prejavovať neúspechy. A predsa sa človek nemusí izolovať, ale musí ostať vo vzťahoch k svojím druhom v tejto dobe.

Práca výstavby a uskutočňovania prislúcha každému jednotlivému človeku v celej samostatnej zodpovednosti. Duchovné hierarchie chcú od nás túto seba-zodpovednosť a seba-dozrievanie. Kto má na to odvahu a nestratí sa v egocentrických jednostrannostiach, ale ostane vo vzťahu so spirituálnym a dobrým vedeckým zdrojom, zbadá, že dokáže zvládnuť rok s istými dobrými silami. Bude sa cítiť ako na čele a najmä preto, že bude vpredu, bude z toho čerpať nové životné sily.6

Poznámky:

1 Význam spirituality je od toho okamihu esenciálny, od kedy jedinec na svojej ceste príde na prah. Tento prah je znázornený napríklad v Bhagavad Gíte. Postava Arjunu na bojovom poli signalizuje zúfalstvo pri zapojení sa do sveta. Príbeh v priebehu mnohých veršov rozpráva, ako Ardžuna nakoniec prekročí hranice svojich citových pút a nájde svoju životnú úlohu v zmysle spirituality. Prechod cez prah prostredníctvom školenia od pozemskej pravdy k väčšej duchovnej pravde by bol dnes pre mnohých ľudí významný, ale veľmi málo ľudí ho uskutoční. (späť do textu)

2Číslo 500 je odhad. Nevzťahuje sa na bežných ľudí, ale na iniciovaných. Títo ľudia už získali znamenité duchovné poznatky, avšak nesprístupňujú ich svetu vhodným spôsobom, ale skôr sa mysticky stiahnu alebo sa oddávajú kompenzáciám, a tým nepreberú skutočnú zodpovednosť, ktorú by mali na seba zobrať na základe sily svojho poznania. Svet teda iba stráca spiritualitu ako silu a ľuďom, ktorí vyvíjajú ďalšie úsilie v iných oblastiach a ktorí by túto silu z duchovna nevedomky prijímali, chýba. Vďaka tomu zlyhávajú rovnako aj vo svete. Tento výrok sa má preto chápať tak, ako keď niektorí veľmi dobre vysvetľujúci ľudia ako Bodo Schiffmann alebo profesor Bhakdi opíšu situáciu, ale nie sú vypočutí, pretože v ľudstve chýba neviditeľné hlboké pozadie duchovnej kapacity. Spirituálne iniciovaní ľudia ju neposkytujú. (späť do textu)

3V tomto výklade ide o všeobecne v ľudstve jestvujúce kresťansko-duchovné pochopenie. Nie je dôležité vonkajšie vyznanie náboženstva, ale najhlbšia túžba po konkrétnych pravdách a výdrž pri skutočne samostatne vydobytých poznatkoch, až po ich možné prejavenie vo svete. (späť do textu)

4Pojem kresťansko-duchovný sa veľmi úzko opiera o Rudolfa Steinera. Celkom v protiklade voči konfesionálnemu vyznaniu, sa to kresťansko-duchovné vnáša do života prostredníctvom odvážneho a múdreho Ja. Pravý Kresťan je vlastne do istého stupňa vo svete outsiderom. Dnes už nie je typickým martýrom, ktorý ide na smrť, avšak vďaka vyčleneniu zaujme nezávislý a napriek tomu veľmi hlboký pohľad na svet. Slobodným môže byť človek iba vtedy, keď už viac nezápasí o uznanie vo svete. Kresťansko-duchovný človek môže byť charakterizovaný iba pomocou dokonalej slobody. (späť do textu)

5Pojem pratvorivá sila sa nedá pripísať nejakej telesnej sile. Je to skôr schopnosť človeka odhodlane a čestne, so schopnosťou vzpriamiť sa, kráčať k morálne vysokému cieľu. Ľudia ako Gándhí, Nelson Mandela alebo dokonca niektorí bojovníci za slobodu v diktátorských časoch mali veľkú archetypálnu moc. (späť do textu)

6Skutočnosť, že človek môže sám na seba v bezprostrednom vzťahu k cieľovej úlohe celkom zabudnúť a vytvárať nové takzvané „éterické sily" prostredníctvom styku s veľmi hybnými myšlienkami, je zrejmá dokonca napríklad aj pri jednoduchých disciplínach, ako je horolezectvo. Dobré mentálne upriamenie a riziko ísť ako prvolezec, uvoľní oveľa väčšie sily, než iba pasívne sa pripojiť ako druholezec, nasledovateľ. Ďalšími príkladmi sú: Učiteľ, ktorý by naozaj chcel niečo naučiť, je často menej vyčerpaný, než žiak, ktorý iba v pasívnom očakávaní preberá učebnú látku; Kvetu, ktorý rastie na slnkom zaliatej lúke, sa ľahšie darí, pretože je v kontakte s priamym svetlom, zatiaľ čo v tienistých lesoch v skrytých oblastiach rásť nemôže. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Výhľad na rok 2021 – 4.časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Zámena nepriateľa a priateľa v nadchádzajúcej dobe

Článok Heinza Grilla na jeho stránke https://heinz-grill.de/ansteckung-2021-alternative/ zo dňa 31.12.2020

V budúcnosti budú mnohí dúfať v pozitívnu konšteláciu Saturna a Jupitera; budú od nej očakávať prerazenie alebo prielom k novým hodnotám. Avšak v nasledujúcich mesiacoch sa so značnou jasnosťou budú prejavovať sily Mesiaca so zahaľujúcim a veľmi zväzujúcim charakterom. Podobne sa budú objavovať aj prevracania v oblasti zdravia. To, čo je v skutočnosti najvyšším úsilím o zdravie, bude sa považovať za choré a tiež naopak – choroba sa bude zastierať maskou zdravia a lásky k blížnemu.1

Malý názorný príklad, ako sa dajú zameniť práve svetlé a tieňové stránky života, ukazujú hnutia, ktoré vznikli pod názvom svetelná výživa. Osoby odopierajúce si jedlo, ktoré žijú zo svetla, by sa museli svojím telesným vnútrom a aj vo svojej duši úplne stať svetelnou hviezdou, zatiaľ čo všetci ostatní, ktorí podliehajú prijímaniu fyzickej výživy, by museli vo vnútri stemnieť a zhutnieť. Avšak výsledok je presne obrátený. Dlhá abstinencia od výživy a zdanlivé žitie zo svetla ako základu fyzickej výživy vedie v osobnostnej štruktúre človeka k strate ja. Bez jedla bude človeku čoskoro chýbať esencia jeho bytia a vo vnútri sa bude musieť zatemniť. Človek preto so svetelnou stravou rozvinie vo svojej duši skutočne niečo opačné, pretože zatieni svoj vlastný možný najsvetelnejší prvok a to je jeho ja.

Dovolím si uviesť osobnú poznámku. V Süddeutsche Zeitung bolo napísané, že som zástancom svetelnej výživy, možno preto, že na tejto ceste už zomrelo veľa ľudí a niektorí ľudia by ma aj tak chceli falošne obviniť z vražedného správania. Prehliadli však, že som napísal knihu o výžive, ktorá popisuje svetelné kvality potravín vo fyzickom aj metafyzickom ohľade a je tam vyjadrené všetko možné iné, len nie žitie iba zo samotného svetla. Je zarážajúce, ako Süddeutsche Zeitung dokáže predložiť celkom opačné chápanie skutočnosti a vytvoriť dokonalý projektívny obraz.

Prevrátenie ako groteskný obraz o nejakom jave je zákonitosťou, ktorá sa v evolúcii ľudstva nachádza veľmi často. Tie sily, ktoré človek považuje za nepriateľské a ktoré by rád od seba odohnal, eliminoval ich alebo zničil, sú umelo posunuté na vonkajší front. Jeho vnútro však zasahujú nevídaným spôsobom ešte horšou formou, niekedy pozmenenou alebo prinajmenšom v dôležitej miere. To, čo chce byť eliminované, preto povstáva vo vnútri, ako nanovo pozmenené a zhoršené zlo.

Korona situácia a jej význam pre budúcnosť.

Jednotlivec sa snaží chrániť pred takzvanou vírusovou infekciou takmer akoby až nutkavo, avšak hlbšie následky, ktoré vírusová infekcia prináša so sebou, priamo absorbuje do vnútra svojej duše. Pretože neštuduje dostatočne otázky vývoja, ktoré tento jav podáva v obraze choroby, ale ich chce vylúčiť von ako nejaký nepriateľský útok, vytvára fatálne prevrátenie.

Keď bol na jar v európskych krajinách vyhlásený prvý lockdown, už vtedy bolo pochopiteľné, že musia nasledovať početné osudové ťažké následky  celej reťaze týchto menej medicínskych, ale viac politických opatrení. Ku koncu roka prišla takzvaná druhá vlna. Je vírus nepriateľským osudovým sprievodcom človeka, ktorý ho akoby náhodne napáda z vonku, alebo logicky vystupuje z vnútra dejín ľudstva, pretože sám človek sa prejavuje v špecifickej forme kvôli svojmu vývinu?

Vírusová epidémia sa dá vnímať ako oslabenie celkovej zdravotnej kondície a ďalej ako skutočný nedostatok pocitu integrity. Duchovne pozorované sa epidémia korona vírusu podobá chrípke, ktorú jednotliví občania chytili vo vysokej miere a je výrazom príliš silného vplyvu síl sugescií a neprávostí. Samotná choroba, ktorej základom je táto pominuteľná vírusová príhoda, je sugescia ako dnes obvyklý kompenzačný prostriedok, ktorý zakrýva vlastnú duševnú prázdnotu v tejto dobe.

Z tohto dôvodu najlepšou profylaxiou by bolo a dokonca je to najlepší základ liečenia – školenie zdravého myslenia - pretože posilnenie samostatného vedomia dáva človeku dobrú ochranu proti zásahom sugescií zo strany médií, politiky a mienkotvorných systémov. V skutočnosti by sa veľa ľudí, ktorí boli infekční, mohlo už v priebehu niekoľkých hodín zbaviť horúčky a ťažkostí cvičením niektorých cvičení pre dušu zakladajúcich sa na myslení, spolu so solídnym lekárskym poradenstvom a bez strachov.2

Strachy, ktoré vyvolávajú médiá a dokonca aj občania na ulici, môžu sugestívne narastať až do nemerateľných rozmerov, lebo jednotlivý občan sa cíti bezmocný proti vírusu, ktorý zdanlivo prichádza zvonku ako nepriateľ. V ďalšom priebehu človek stráca svoju schopnosť dôvery vo vlastnú silu imunity, ktorá by v tom najlepšom zmysle mohla chrániť jeho zdravie a s aktívnym cítením seba samého by mu poskytla pocit celistvosti.

Zdá sa, že vírus bol na ľudí prenesený od netopierov, začal v Číne, rozšíril sa do Nemecka, potom do Talianska, následne do celej Európy a nakoniec do celého sveta. Podľa toho, čo rozširujú a postihujú epidemiologické výskumy, toto geografické určenie je z nich možné vysledovať, ale predsa prehliadajú, a to je zvláštne, že ľudstvo si práve prostredníctvom svojich vlastných podmienok a slabých stránok pripravilo túto chorobu. Ľudia sú tiež pripravení byť pasívne riadení ako politikou, tak aj Covidom-19, a túto situáciu si dokonca sformovali prostredníctvom vlastnej schopnosti šírenia sugescií. Príčiny a následky sú preto pri opisoch obrazu choroby a tiež pri popise politickej situácie drasticky vymenené. Vírus a rozjatrené strachy sú dôsledok slabosti integrity, ktorá nastala pomocou sugescií a prirodzene aj prostredníctvom rozličných záťaží prírodného prostredia.

Tak ako ten, kto sa zrieka stravy a chcel by žiť zo svetla, teda chcel by ostať celkom čistý, v skutočnosti sa vo vnútri stemňuje, rovnako človek vytvára to, že svojím strachom pred patogénnymi zárodkami enormne zaťažuje svoje vnútro, a tým sa už stáva pripraveným na závažné choroby, ktoré na neho čakajú. Občan sa pokúša ochrániť pred akýmsi fantómom, ktorého dostatočne nepozná, o ktorom iba počul a vie o ňom, že je veľmi nebezpečný. Spoznanie okolností doby a obrazu choroby by ho chránilo, zatiaľ čo útek pred chorobou mu dodá iba ďalšie patológie.

Epidémia korony, ktorá nastúpila na jeseň a vyvrcholila v zime3, je následok ďalších sugescií a strachov, ktoré boli po celý rok geniálne a vzorovo rozdúchavané. Ak by sa táto choroba hneď od začiatku ošetrovala ako prirodzená chrípka a keby sa predovšetkým hľadali vhodné ošetrovateľské metódy, uvoľnene by sme prešli do nasledujúcej zimnej sezóny. Niekto však chcel celou silou vírus držať ďaleko od seba a štylizoval najstrašnejšie obrazy v médiách. Nutkavá snaha vyvarovať sa nákazy pomocou štátom regulovaných opatrení naďalej ničí prirodzené imunologické správanie ľudí, stále viac a viac sa oslabuje integrita a zbytočne stúpa strach z choroby. Do dnešných dní sa podarilo skutočne vytvoriť formu pandémie, ktorá by nemusela byť.4

V roku 2021 táto choroba v tomto zmysle, v akom tu dnes je, nebude mať dôležitý význam. Človek však bude produkovať ťažké infekcie, komplikácie a rad chorôb s hlbokými príčinami. Čo človek navonok eliminuje, to bude pokračovať zostrenejším spôsobom do vnútra. Tento zákon vývoja si v roku 2021 vyžiada svoju cenu.

Podstata nákazy

Keď človek dostatočne a hlboko študuje fenomén nákazy, môže od začiatku choroby vnímať podivuhodný duševne emocionálny presah. Známe je, že vírusy často prechádzajú zo zvierat na človeka. Toto pozorovanie vo výskume môže byť veľmi zaujímavé, pretože medzi dušou človeka a zvieraťa je badateľný rozdiel, ktorý si treba všimnúť. Zviera ostáva v skupinách, človek sa musí individualizovať a silou svojho ducha vytvoriť určité schopnosti.

Podľa známych pozorovaní jednotlivý občan ochorie na nejakú infekciu, keď sa veľmi často zdržiava v skupinových hnutiach so spoločnými emóciami. Je to opäť už charakterizované astrálne telo, ktoré svojou podstatnou tendenciou vzhľadom na nevedomé pocity vyvolá podnet na horúčkové prechladnutie a infekčné procesy. Jedinec by napríklad neochorel, keby sa chladu vydal vedome; ale ľahšie ochorie, keď v dôsledku pôsobenia emócií v tak častej nevedome prebiehajúcej vzájomnosti prehliadne prúdenie tepla a chladu. Čím viac dochádza k otvoreniu sa pre skupinové vibrácie bez individuálneho, usporiadaného, štruktúrovaného a vlastného vedomia, tým viac sa človek vydáva nebezpečenstvu vonkajšieho prenosu, konkrétne nákazy. Podstatnou však ostáva emocionálna, sugestívna, prípadne dokonca až manipulatívna dominancia, ktorá pôsobí ako zásah a ktorú jedinec preberie. Nákaza vírusom je pritom na vonkajšej rovine viditeľná, ale táto vonkajšia nákaza už tvorí následok neviditeľného astrálneho procesu spojenia.

Skutočnosť, že vírusy často prechádzajú na ľudí od zvierat, neznamená nič iné, než že skupinovosť, ktorá je vlastná zvieratám, nadobúda v ľudskej evolúcii príliš široké miesto a človek sa k ľudskosti nepozdvihuje individuálne, ale upadá späť do svojich emócií a zväzkov viac vo forme inštinktívneho zvieracieho, teda skupinového vedomia.5 Primerane k svojim vlohám pudovej mysle chce sa vyhnúť skutočnému mysleniu a chce sa chrániť pred náročnosťou plnej zodpovednosti za seba. Vírus však prechádza na neho a podnecuje v istom zmysle korektúru. Správnejšie povedané, vírus neprechádza na neho, ale sa z neho uvoľňuje, vysadzuje sa von, ako takzvaný exosom.6 Pohyb, ktorý na človeka prechádza je iba astrálna emócia, nízka nálada skupinovej povahy. Situácia, že ľudstvo by chcelo iba akoby kysnúť v nejakej skupine, bez diferencovania a bez individualizovania, v triviálnych túžbach po mieri a dobrých pocitoch, v nasledujúcich časoch sa, pravdaže, už nebude dať prehliadať. V roku 2021 sa budú vytvárať práve takéto rázcestia medzi mysliacimi a nemysliacimi ľuďmi a medzi osobami, ktoré stoja v čelnej línii a tými druhými, ktorí sa sťahujú späť. Tí, ktorí sa budú zakladať individuálne, lepšie si uchovajú svoje zdravie a tí, ktorí urobia chybu a nevytvoria si voči strednému prúdu skutočný a pravdivý náhľad, alebo aj tí, ktorí sa slepo pripoja k nejakému alternatívnemu prúdu, uzatvoria sa pred vývojom a budú iba demonštrovať nápadné emocionálne väzby a nakoniec aj choroby.

Na vyliečenie vírusového ochorenia musí nastať rozhodné posilnenie logického myslenia a činnosti predstavivosti, lebo to je jediný spôsob, ako človek znovu dosiahne svoju integritu a privedie svoj imunitný systém na stupeň bezpečnej kompetencie.

Pasívna nádej očkovania

V dôsledku skutočnosti, že väčšinou ľudstvo robí pravý opak a mnoho ľudí upadá do pasívneho očakávania alebo dúfania v lepšiu budúcnosť a riešenie pomocou očkovacej látky, budú musieť prísť väčšie komplikácie. Očkovanie má iba krátkodobý účinok, ale má dlhodobé následky. Z dlhodobého hľadiska bude mať veľmi závažné účinky na psychiku človeka.

Duchovný svet od človeka očakáva individuálny vývin dozrievania, posilnenie schopnosti vzájomného stretnutia a tvorby úsudku a taktiež dostatočnú činnosť prekračovania hranice od materializmu k vyšším morálnym hodnotám. Duchovné hierarchie žijú vzhľadom na človeka o hlade a smäde, lebo naozaj čakajú, že človek objaví odvahu na vlastnú tvorbu vedomia. Jedinec sa dnes nemôže spoliehať na médiá, ale musí sa učiť myslieť. V roku 2021 skutočne budú vznikať závislosti súvisiace so stratou ducha a oddelenia sa od kozmu. Ale nebudú sa považovať za závislosti.

Zatiaľ čo zdanlivému nepriateľovi – vírusu – bude vypovedaný boj, z celej sféry sugescií, ktorú človek nebude zamietať, si naberie zlo do seba. Hlboko do svojho vnútra prijme príčinu, ktorá je základom ochorenia.

A tak vzniknú choroby, ktoré budú pôsobiť do hĺbky bunkového systému a na tomto mieste budú spôsobovať bujné rozmnožovanie s malígnym priebehom. Dominovať budú aj ďalšie ochorenia – nervové. Ďalej bude musieť vzrásť počet práve infekčných ochorení, lebo človek stále vo väčšej miere stráca svoj pocit integrity. Tvorivá sila človeka, jeho duchovná kreativita a jeho zmysel pre pravdu sa strácajú rýchlym tempom prostredníctvom pasívnej oddanosti sugesciám štruktúr prítomnosti.

Tí, ktorí v budúcnosti dokážu upriamiť svoje sily vedomia na skutočnosť samostatne, bez ovplyvňovania a manipulácií z vonku, zažijú omnoho lepšie zdravie, zatiaľ čo tí, ktorí sa vzdajú sami seba, budú roznášať vlažné nálady a preukazovať svojrázne patologické kompenzácie. Rok 2021 bude veľkým rázcestím medzi mysliacimi a nemysliacimi ľuďmi. Zvláštny jav vznikne prostredníctvom autisticky fungujúcich, veľmi geniálnych typov ľudí, ktorí budú mať dar druhými manipulovať a prejavia zdanlivo prekvapivú schopnosť rečníckeho umenia alebo zvláštne záujmy.

V 5. časti bude popísaná tieňová postava a jej špecifické pôsobenie na človeka.

Poznámky:

1 Hartmut Ramm, biológ a výskumník v otázkach kozmológie povedal v jednej prednáške v akadémii Akanthos, že bežné epidémie prídu iba vtedy, keď Slnko postavením svojej osi vytvára mnoho takzvaných slnečných škvŕn. Epidémia korona však vstúpila v čase, v ktorom Slnko žiarilo veľmi čisto, nevykazovalo žiadne škvrny. Preto si položil otázku, či naozaj ide o epidémiu. Hodné povšimnutia je, že vo svojich výkladoch videl, že pozorovanie histórie ukazuje, že dôležité politické zmeny a zvrhnutia panovania sa diali, keď Slnko žiarilo veľmi čisto, bez škvŕn. V roku 2021 sa začínajú opäť tvoriť prvé škvrny. (späť do textu)

2Existujú rozličné výskumy o epidémii korona. Nie nepatrné množstvo výskumníkov prišlo k záveru, že za uvedenými údajmi je veľké politické riadenie, a že úmrtnosť nikdy nebola vyššia ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch. Pre úvahy o vízii do budúcnosti na rok 2021 nemá táto diskusia v tejto chvíli dôležitú hodnotu, lebo fakty by veľmi nezmenili záležitosť zámeny príčin a následkov. Významné je iba, že kruh korony je celosvetovo v pohybe a vyvoláva krízové stavy rozličného druhu. (späť do textu)

3Vedúci virológovia a vláda sa cítia obhájení: „Korona – niet pochybností, že konšpirační teoretici sa mýlia. Koronové čísla sú vyššie, než kedykoľvek predtým." Nie je to politický boj medzi samostatne mysliacimi vedcami a sugesciami poháňanými ľuďmi? V duchovne sa naozaj dá vidieť skutočný boj medzi tými, ktorí sa stávajú individualitami a tými, ktorí sa ponárajú do skupinovej duchovnosti. (späť do textu)

4 pozri aj článok Koronavírus: zaoberanie sa strachmi a sugesciami posilňuje obranyschopnosť. (späť do textu)

5Prenos vírusu zo zvieraťa na človeka nevylučuje možnosť, že by tento vírus bol umele vyrobený v laboratóriu. Duchovný výskum by bol veľmi jednoznačný. Pre budúcu prognózu však nie je až také dôležité, ako a odkiaľ vírus pochádza, pretože šírenie sa skutočne uskutočnilo podľa naznačených ciest. (späť do textu)

6Exozómy sú malé zložky, ktoré sa odovzdávajú z bunky von do okolia. Pozostávajú z nukleových kyselín a proteínov a slúžia okrem iného bunkám na vylučovanie. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Výhľad na rok 2021 – 3. časť

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Ako sa prejaví úspech a neúspech v budúcnosti?

Článok Heinza Grilla na jeho stránke https://heinz-grill.de/2021-spirituell-gesellschaft/ uverejený 29.12.2020

Neúspech je istý

Pozorovanie a úvaha o nadchádzajúcej dobe pre toho, kto skúma duchovným spôsobom alebo aj pre toho, kto sa snaží o ušľachtilé cnostné hodnoty, privodí pocit, že sa so všetkými svojimi snahami nakoniec dostáva do istého druhu duševného a duchovného nedostatku dychu. Po vykonanej aktivite nedokáže citovo vnímať radosť, pretože – obrazne vyjadrené - cíti, akoby mu chýbal nádych. Do svojho poľa vzťahov by chcel vniesť aktívny výkon a po krátkych momentoch zbadá, ako pôsobením iných síl, odklonov alebo v dôsledku straty záujmu jeho idea pohasína. Jeho citový život vždy znovu a znovu utrpí akoby smrť zadusením. Ten, kto sa snaží o náročnú morálku alebo o krásne zmysluplné témy, by si v pravom slova zmysle mohol zúfať, lebo začínajúca rezonancia u okolitých ľudí veľmi rýchlo stráca výdrž a naráža na zlyhanie cieľových perspektív. Ľudia sa k nim iba na krátke okamihy vzpriamia, ale potom sa veľmi rýchlo rútia do seba kvôli nedostatku odvahy alebo zo strachu. Človek, ktorý učí, inšpiruje alebo vytvára ideje, prežíva, ako sú jeho duchovné aktivity udúšané tým, že druhým ľuďom chýbajú sily vzpriamenia, a tým sa ihneď zas začína cítiť ako bez dychu. V budúcnosti sa veľmi rýchle rozvinie obraz tohto javu.

Ľudia často hovoria o zásadných zmenách a o veľmi pozitívnych prelomových fázach. Medzičasom sa veľmi zväčšila túžba po novom spoločenskom poriadku, ale rok 2021 bude stáť v znamení pralaje, rozpúšťania a ešte nie v znamení prabhava, v znamení posilnenia a prejavenia. Procesy rozpúšťania a pokusy o nové založenie budú navzájom zápasiť a ešte nenastal čas, aby sa mohli dobre manifestovať určité projekty.

Prečo sa v spoločnosti nedarí udržať trvalé spirituálne a dobre myslené morálne projekty? Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné pozorovať veľmi presne astrálne telo v jeho individuálnych, kolektívnych a kozmologických pomeroch. Čisto psychologický rozbor okolností nepostačuje pre objasnenie tejto obsiahlej otázky, avšak dobré poznanie ľudskej psychiky môže na svetlo dňa vyniesť veľmi dobré uzávery o vnútornom dianí. Astrálne telo je pojem, ktorý však siaha ďalej, než analyzovateľná psychika; je to telo, ktoré je skomponované z takzvaných reálnych substancií, teda z bytostných síl, zo síl bytostí, ktoré sú výsledkom rozličných štruktúr vedomia ako súčasného, tak aj minulého ľudského bytia. Do reality nedospieva iba to, čo človek myslí práve v danom okamihu, ale aj tie účinky síl, ktoré žiaria z onoho sveta, z foriem bytia zomrelých do tohto sveta a konfigurujú astrálnu sféru jednotlivca a naplno ovládajú kolektívne ľudstvo. Z tohto dôvodu je pojem astrálne telo ideálne zvolený pre všetky tie jemné pôsobenia síl, ktoré vedomie individuálne alebo kolektívne vytvára a ktoré až doteraz vytváralo vedomie predkov alebo starých otcov a otcov. Človek je spojený so svojím ja, so svojimi blízkymi ľuďmi, s celou spoločnosťou, fenoménmi podmienenými dobou aj s predkami. Toto celkové dianie žije a bytostne sa zrkadlí dovnútra do astrálneho tela.

Pozorovanie súčasnej doby umožňuje spoznať, že prirodzene prúdiace nekomplikované pôsobenie slnečného svetla sa skutočne javí ako potemnené. Už spomínaná temná bytosť žije vo sfére ako bytostný útvar. Ale v priebehu nadchádzajúcich výkladov bude ešte presnejšie popísaná. Ľudia sa dnes nemôžu pohybovať tak slobodne ako jašteričky v teplých lúčoch, ich vzájomné vzťahy meravejú, chudobnejú a sú extrémne zraňované. Toto narúšanie sa dá vysledovať späť až do astrálneho tela v zmysle kolektívneho celku. Isteže vonkajškovo sa dá ihneď zaviesť množstvo korona – nariadení a obmedzení pohybu (lockdown), ktoré priniesli do ľudstva významné tiesne. Ale akonáhle sa oči pozrú za vonkajšie podmienky, tak vidno extrémne potemnenie so skutočne takými účinkami, ktoré žiaria nevedome dovnútra myslí ľudí. Tento nevídaný kozmický vplyv automaticky spôsobuje tendenciu k izolácii a ten, kto by sa chcel obzvlášť rýchlo a spirituálne rozvíjať, pociťuje istý druh symptómov dusenia sa. Skutočnosť, že napríklad korona - infekcia končí smrťou udusením prostredníctvom interšticiálnej (medzitkanivovej) pneumónie1, sa vyjadruje, pravdaže, v mikrokozme, čo znamená v človeku, pretože v skutočnosti je makrokozmos nadzmyslovo tak zatienený, že tam majú zdravé sily pocit, že sa udusia. To sú zaiste obrazné popisy, ale ak človek hovorí o pôsobení astrálneho tela, musia túto nadzmyslovú avšak reálnu situáciu objasniť príslušné vhodné motívy.

Toto veľké nadzmyslové zatemnenie - ako to bolo spomínané v minuloročnom výhľade na rok 2020 – je následok hnedastých fľakatých prízrakov, ktoré sa nachádzajú v aure u mnohých občanov Nemecka. Farby v týchto aurách neostávajú stále rovnaké, menia sa, stávajú sa nakoniec tmavšími, určujú astrálnu sféru vo veľkom a vytvárajú riadne zaclonenie od prirodzeného toku pohybov a vzťahov. V neposlednom rade sa prostredníctvom proliferácie a migrácie fibroplastov2 a zúženia alveol3 v pľúcach generuje ochromenie dýchania až do fyzična. Jednotlivý človek sa lúči, lebo sa už nedokáže zúčastňovať kolobehu vzduchu.

Pocit jednotlivca, že s dobrým úsilím vstupuje do dialógu a nakoniec sa následne zažije akoby v pomaly vyčerpávajúcom a dusivom procese, sa dá spätne vysledovať až k tomu, že v minulosti sa zúčastňoval mnohých lživých procesov. Ale nie len to, ale napríklad aj známi vedci sú vylúčení z verejného dialógu, sú vyhlásení za konšpiračných teoretikov a sú ohováraní. Podstata urážok a ohováraní, ktorá sa ukazuje už v tom, keď človek používa ne-argumenty oproti argumentom a druhému odopiera jeho zdravú schopnosť vnímania, vylučuje ho zo spoločnosti, vedie najskôr k úplnej nerovnováhe pri otvorenej tvorbe mienky. Duchovne videné – a to musí byť zreteľne vyslovené, že naozaj duchovne videné - účinky, ktoré však ohovárania a vylučovania v skutočnosti vytvárajú, sú v skutočnosti procesmi ničenia substancií. Porovnateľné je to s tým, keby človek nejaké hodnotné materiály nielen spreneveril, ale dokonca ich spálil a zničil. Súčasná doba priniesla v hrozne stúpajúcej miere prenasledovania a ohovárania práve tých ľudí, ktorí sa snažia o objektívne vysvetlenia a o výpovede verné pravde. A preto v duchovnom svete vznikla veľká tieňovitá bytosť, ktorá spätne pôsobí na ľudstvo.

Celková suma týchto účinkov, duchovných a tiež pozemských, má zdanlivo silu, ktorej sa nedá vyhnúť, a tým dokáže vystupujúce impulzné sily snažiacich sa ľudí ihneď zahášať a rušiť. K tomu pristupuje celkový vývoj materializmu tejto doby, ktorý podporuje exponenciálny nárast nerovnováhy medzi zónami bohatých ľudí a chudobnejších, a to obzvlášť v minulom roku. Tieto zlé nepomery sa dajú rozpoznať napríklad v tom, že svetová organizácia pomoci hladujúcim sa sťažuje na výrazne zvýšený počet hladujúcich ľudí na svete.

Pozorovanie, ktoré popisuje tú bytosť v kozme ako tmavú postavu, by mohlo viesť usilujúceho sa jednotlivca k zúfalstvu. Snahy o morálnosť, spiritualitu a pravdu však z duchovného pohľadu neostanú nezmyselné. Prinajmenšom prechodne vzpružia ľudské vnútro. Duchovne videné všetky tieto snahy vytvárajú do budúcnosti základné kamene slobodnejšej a sociálne rešpektujúcejšej kultúry, ktorá nebude viac vykorisťovať tretí svet, ale ktorá ho zahrnie do svojho srdca. Táto dimenzia čaká a ukazuje sa v duchovných fragmentoch. Ukazuje sa tak povediac ako v obrysoch za horizontom. Neúspech je predsa len dnes a pre tento rok istý, pretože impulzné sily, ktoré jednotlivec prinesie, budú udusené žiadostivými a zatemňujúcimi silami. Učiteľ alebo lekár, ktorý sa dnes usiluje, alebo človek zápasiaci o spravodlivosť, pravdu a bratstvo musí kalkulovať s neúspechom vo svojej aktívnej tvorbe. Viery v trvalosť svojho úsilia, v dobrú odozvu, ktorá ostane, a dokonca v budúce lepšie usporiadanie sveta sa musí skutočne v roku 2021 vzdať. Potrebuje duchovnú vieru vo svoje činy a tiež, hrubo vyjadrené, túto vieru v pravdu musí mať ešte aj na popravisku4. Temnota bude dusiť jeho okolie a on sa bude musieť vždy znovu postaviť s novým nasadením proti týmto mocnostiam zatemnenosti. Oheň, ktorý on zapáli, ostáva plameňom zápalky, ktorý je postihnutý ohraničením.

Nasledujúca štvrtá časť prinesie objasnenie budúcnosti a toho, ako sa v nej vymení priateľ a nepriateľ.

Poznámky:

1 Interšticiálna pneumónia je zápal pľúc, pri ktorom je napadnuté predovšetkým spojivové väzivo v pľúcach (interstitum) a ktorý je sprevádzaný dýchavičnosťou. (späť do textu)

2 Fibroplastoproliferácia znamená rýchly rast väzivových buniek v pľúcach. (späť do textu)

3 Alveoly sú pľúcne váčky. (späť do textu)

4 Jeden veľmi dobrý právnik raz povedal, že napriek všetkým ťažkostiam v právnom systéme musí veriť v platnosť práva. Právo musí byť pre neho veličinou, zatiaľ čo právny systém pre neho nie je dôveryhodný. Rovnaký výrok sa môže vzťahovať aj na lekára: Ako lekár musí človek veriť v možnosť vyliečenia človeka a v jeho silu. Človek musí mať v sebe tú inštanciu, vďaka ktorej sa dokáže pozdvihnúť ponad chorobu a prostredníctvom vlastného úsilia musí byť schopný vybudovať väčšiu mieru zdravia. Ak by mu táto viera chýbala, nemohol by s dobrým svedomím ďalej byť lekárom. Podobne je to s pojmom pravdy. Až skutočnosť, že musí existovať väčšia, obsiahlejšia pravda, ktorá je objektívna a skutočná, dáva človeku možnosť slobody. (späť do textu)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť

Výhľad na rok 2021 (2.časť)

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

článok Heinza Grilla uverejnený 27. decembra 2020

na https://heinz-grill.de/zukunft-2021-metaphysisch/

Ako dospieť k duchovnej vízii budúcnosti?

Čitateľ by sa mohol opýtať, ako je možné rozvinúť prorokovanie budúcnosti. Existujú ľudia, ktorí majú zvláštnu schopnosť, charizmu, aby predpovedali budúcnosť? Alebo človek akosi spontánne a nečakane rozvinie schopnosť vhľadu do duchovných skutočností, takže dokáže s touto skoro akoby náhodne sa objavenou silou intuície predpovedať budúce udalosti? Iný spôsob by mohol byť výpočet z hviezd a jeho šikovná interpretácia. Každopádne existujú rozličné metodické vyjadrenia alebo charizmy, ktoré by mohli vydávať proroctvá budúcej skutočnosti.

Tu predkladaný pohľad vznikol z viacerých vkladov. Jeden z najhlavnejších základov pozostáva v upriamení sa na duchovné hierarchie, na svet anjelských bytostí, ktorý bezprostredne ovplyvňujú tvorivé sily ľudstva. Táto disciplína je istotne veľmi náročná, lebo ten, kto sa školí v tomto spôsobe duchovného vnímania, sa musí úplne oslobodiť od takzvaného sveta tela a od všetkých emocionálnych nálad, ktoré k nemu patria, a musí sa naučiť cítiť a vnímať jemnejšie silové pôsobenia metafyzických dimenzií. Mnoho osôb na širokom ezoterickom trhu dnes hovorí, že pracuje s anjelmi a že sa necháva nimi viesť. Avšak v tejto oblasti dochádza k veľkým omylom, lebo keď sa človek opýta niekoho, kto je činný týmto ezoterickým spôsobom, ako vyzerá anjel alebo akými smermi rozpracováva myšlienky a ako ich transformuje na reálne pocitové vnemy, nedokáže poskytnúť žiadne argumenty. Žiaľ, mnohé ezoterické výklady, ktoré vychádzajú z nadväzovania vzťahov k anjelom sú také, ako keby dieťa rozprávalo o rozprávkovom svete a o fantastických príbehoch.

Pre riadne hodnotenie budúcnosti potrebuje cvičiaci úplnú vážnosť vo vzťahu k realite a musí sa zaoberať rozličnými procesmi vnímania, ktoré má k dispozícii. Základom každej akcie a činnosti, ktorú napríklad vytvorí ľudské vedomie, alebo ktorú zriadia nástroje tela, je nadriadená idea. Tá je rozličnými spôsobmi prepracovaná duchovnými hierarchiami, anjelmi a napokon je v ľudskom bytí privedená do akcie. Pre toho, kto by chcel vidieť prognózu budúcnosti, je preto položená otázka, ktoré silové pôsobenia stoja za ľudskou akciou, čo tieto sily zohľadňujú, kde spočívajú ich ciele a ako sa ukazujú vo svete, ako aj v obrátenom obraze, to znamená v negatívnych výstrelkoch a ako prípadne aj vo vydarených a krásnych formách. Svet je viditeľným miestom, na ktorom sa prejavujú neviditeľné procesy vývoja. Často sa duchovné účinky prejavujú v mimoriadne protirečivých zrkadlových obrazoch. A tak napríklad mnoho ľudí nejakým záležitostiam povie „áno", a dokonca požadujú určité pomery až po všeobecnú platnosť a záväznosť u druhých, ale vo vlastnom vnútri nesú v duši „nie". Napríklad ako keď sa pani Merkelová vyjadrí, že by vírus mohol byť porazený a človek by mohol hľadieť opäť do lepších čias, tak v najhlbšom vnútri vie, že tieto časy nikdy nenastanú.

Aby človek získal zas nejaký iný druh pravdivých výpovedí o ľudskom bytí, musí pozorovať rozličné fenomény v človeku čo najreálnejšie a najintenzívnejšie, ako len je možné, až sa svojím nadzmyslovým obsahom a svojím vnútorným významom vyslovia. Určité videnie takzvanej aury, silových účinkov, ktoré vyžarujú okolo ľudskej tváre a okolo tela, sa rozvinie pomocou tejto koncentrovanej disciplíny. Cvičiaci najskôr pozoruje človeka alebo skupinu ľudí, prenikne svoje pozorovanie rozličnými otázkami a nakoniec zažije, ako to vonkajšie vždy v sebe nesie neviditeľný, hlboký kauzálny obraz. Cvičiaci neprežije pozorovateľný proťajšok iba telesne, ale zažije jeho auru alebo inak vyjadrené, jeho astrálne, éterické a hry jemných síl. Za vonkajším fyzičnom vždy žijú myšlienky a hlbšie pocity. Umenie je nie iba auru vidieť, ale ju aj správne interpretovať v súvislostiach s najrozličnejšími vplyvmi doby a okolia.

V dnešnej dobe relatívne módny spôsob prognóz budúcnosti spočíva vo vypočítavaní z hviezd alebo z kozmologických pomerov. Rok 2021 sa často vníma ako veľmi nádejný, lebo existuje hviezdna konštelácia, ktorá sa na prvý pohľad zdá ako veľmi priaznivá. Problém astrológie však spočíva v tom, že pomer medzi vôľou slobodne postavenou k dispozícii pre človeka a silou determinácie prostredníctvom hviezd musí človek veľmi dobre pochopiť a vzájomne uvážiť. Pomocou horoskopu môže nastať priaznivé prorokovanie, alebo môže horoskop ukazovať práve aj presný protiklad. Ľudská vôľa vo svojej slobode musí byť vždy hodnotená ako dôležitejšia, než vopred dané planetárne konštelácie s kvadratúrami, trigonmi, konjunkciami a ďalšími dôležitými faktormi pri vypočítavaní. Okrem toho, stanoviť výklad horoskopu je veľmi ťažké, lebo sa nesmú zohľadňovať iba individuálne zladené konštelácie, ale musia sa zahrnúť aj pomery celého ľudstva. Jednotlivec ovplyvňuje kolektív, ako aj naopak, kolektív determinuje jedinca. Interpretácia hviezdnej konštelácie si nevyžaduje iba vyčítanie z náučnej knihy, ale dôkladné štúdium antropologických pomerov a okrem toho schopnosť vhľadu do duchovných svetov. Až potom, keď sa určitá kvadratúra alebo konjunkcia, ktorá stojí na nebi planét, prehĺbi až do nadzmyslovej dimenzie, to znamená do jej astrálnej skutočnosti, teda do skutočnosti bytostí, až potom dostatočne dokáže byť múdrym znázornením budúcnosti. Avšak vôľové pomery človeka ostávajú ešte stále nevyspytateľné. Aká ťažká je táto disciplína, ukazujú mnohé predkladané horoskopy, ktoré otvárajú opäť nové mnohosľubné vízie, a keď potom sledujeme skutočnosť, materialistické rozhovory sa napokon uberajú smerom fatálnosti a nevyhnutnosti. Veštby si vyžadujú vždy hlbokú duchovnú schopnosť vcítenia do ľudského potenciálu a do jeho súvislostí s kozmom.

Vízie budúcnosti musia byť pochopené každá samostatne podľa toho najlepšieho možného svedomia. A preto vianočné a sväté dni nie sú iba časom, v ktorom si jednotlivec osvojí dobré cieľové perspektívy, ale sú to dni, kedy sa dokonca snaží o prvú jasnozrivosť a rozvinie procesy vnímania samé o sebe až do hĺbky a do budúcnosti. Pomocou tejto disciplíny by mohol svojou vôľou prispieť k lepším zdarom v budúcom roku, ako pre seba samého, tak aj pre ľudstvo. Rozvinutie konkrétnej jasnovidnosti by bolo reálnou službou lásky pre pozemský svet a v službe starostlivosti o duše zosnulých. Bol by to najlepší spôsob, ako sa stretnúť zoči voči mašinérii materializmu.

Momentálne viditeľná zvieracia forma

Než bude predložená podrobnejšia analýza očakávanej budúcnosti, malo by sa začať s nezávislým výskumom. Nedá sa totiž prehliadnuť, že nad ľudstvom stojí väčšie blokovanie kvôli minulým udalostiam. Ak človek rozvinie nadzmyslové vnímanie a to, čo prežije, odeje do obrazu, skutočne tu nad ľudstvom stojí niečo ako tmavá postava, ako tvar zvieraťa obklopeného chápadlami. Ale tento obraz je nadzmyslový a nie fyzický, a keď človek získa tiché tušenie tohto obrazu, budú môcť nasledovať ďalšie výskumy interpretácie významu tejto postavy.

V nasledovnom treťom výklade bude vysvetlené, ako sa z týchto rozpoznateľných duchovných znamení môže prejaviť úspech, či neúspech.

1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť